Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der werk behoorende stoffen, die daarop in den loop der jaren zich hebben vastgehecht; van de dikke lagen vernis, door latere „restaurateurs" daarop aangebracht en van de verf, waarmede men het hier en daar meende te moeten opfrisschen, eischt een groote mate van inzicht in de wijze, waarop de schilderijen in den loop der tijden behandeld zijn.

Vandaar dan ook dat men zijn schilderijen, vooral wanneer men mag aannemen dat die eenige waarde vertegenwoordigen, ongaarne toevertrouwt aan iemand, die niet reeds liet bewijs heeft geleverd met de stukken van oude meesters te kunnen omgaan. Vandaar ook dat betrekkelijk slechts weinigen liet in deze richting tot een voor henzelven bevredigende uitkomst hebben kunnen brengen —- niet iedereen heeft het voorrecht gehad dat hem werken toevertrouwd zijn, wier behandeling een bewijs oplevert, dat hem dergelijke arbeid met gerustheid kan worden opgedragen.

Het zijn niet alleen de groote en kostbare stuk ken die verdienen onder handen genomen te worden. In den laatsten tijd hebben vele particulieren er toe besloten, hunne familieportretten en andere van geslacht op geslacht overgegane kleinere stukken geleidelijk onder handen te doen nemen, teneinde ze voor de toekomst te bewaren, en voor het heden, meer dan anders, een verlustiging der oogen te doen zijn. Daarbij komen soms verrassende ontdekkingen voor: stukjes die, als waardeloos beschouwd, hier of daar in een gang of zelfs op zolder waren opgeborgen, waarnaar nooit iemand omzag, kwamen onder de hand des restaurateurs vandaan als keurige mees-

Sluiten