Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaap met zware droomen, welke niet verkwikt. Het gebruik van een nachtlicht is te verwerpen. De natuur zelf toont aan, dat zoowel de mensch als het dier het best in donker slaapt. Evenwel moet men ten aanzien van zieken, zuigelingen, enz. in dit opzicht een uitzondering maken. Het bed mag niet te zacht, maar ook niet te hard zijn. Het gebruik van veerenbedden is, zooals meermalen betoogd werd, af te keuren. Het lichaam moet horizontaal uitgestrekt kunnen worden.Het gebruik van onderbedden, zoogenaamde plumeaux, is de werkelijke aanleiding tot vele ongesteldheden. Niet tevergeefs zegt Kant: het bed is het nest voor alle ziekten. Men heeft ter verkrijging van een diepen, gezonden slaap aanbevolen, het hoofd een zoo laag mogelijke ligplaats te laten innemen. Daar deze kwestie evenwel nog twijfelachtig is en vele personen het slapen zonder hoofdkussen volstrekt niet kunnen verdragen, kan men de beslissing dienaangaande zeer goed aan ieders eigen inzicht overlaten.

MISBRUIK VAN HET GESLACHTSGENOT.

De wederkeerige betrekkingen tusschen man en vrouw, moeten, zullen zij moreel zijn, steeds den stempel dragen van liefde, achting en wederzijdsch vertrouwen. Daar, waar deze kenmerken niet aanwezig zijn, moeten alle betrekkingen, onverschillig of zij door kerkelijke formaliteiten ingezegend zijn of niet, als onzedelijk beschouwd worden. Het misbruik van den bijslaap verzwakt in zeer korten tijd de krachten van den geest en van het lichaam. Eerst openbaart zich eene algemeene vermoeidheid, slapheid, zwakte en overprikkeling der zenuwen. Later volgen zenuwaandoeningen, hartkloppingen, flauwten, geheugenzwakte en toenemende vermagering. Zulks is in het bijzonder het geval bij personen, die zich bestendig aan zelfbevlekking overgeven, een ondeugd, welke in de

Sluiten