Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CORRESPONDENTIE ONDERWIJS.

Voordracht , gehouden door den heer h. j. c. haver in de Algenieene Vergadering der „Vereeniging tot bevordering der Vakopleiding" op 28 December 1907.

Zelden of nooit had iemand, die zich beschikbaar gesteld had voor het houden van een' voordracht, eene zoo aangename en vooral zoo gemakkelijke taak als ondergeteekende; niet alleen toch, dat ik bij de voorbereiding van alle zijden steun en medewerking mocht ondervinden, wat betreft het verschaffen van materiaal met betrekking tot het onderwerp, doch zelfs voor den tekst had ik niet te zorgen, daar deze mij kant en klaar t'huis bezorgd werd.

U zult het mij dus zeker niet euvel duiden, wanneer ik begin met mij te kwijten van een' zeer aangenamen plicht, door warmen dank en oprechte hulde te brengen aan de dame, die de lang niet gemakkelijke taak op zich nam te zorgen voor de vertaling der artikelen, waarvan ik met een enkel woord melding maakte aan het slot van mijn voordracht in de September-vergadering van dit jaar, en die dus feitelijk de voordracht houdt, gebruik makend van mijne spraakorganen.

In de tweede plaats zij het mij vergund den lol der erkentelijkheid te brengen aan de heeren w. adueson , k. p. messer en j. a. wint houwer, die zich van heeler harte beschikbaar stelden, tot het verschaffen der, in kwaliteit van ex-leerling der Scranton-school in hun bezit zijnde , studieboeken, opgaven en teekeningen, waardoor u in staat gesteld wordt over de waarde van het

Sluiten