Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kwestie van het technisch onderwijs is op 't oogenblik aan de orde van den dag. Men houdt er zich zoowat overal tnee bezig, in de pers en op congressen, en zij heeft in den allerlaatsten tijd het onderwerp uitgemaakt van heftige besprekingen, somtijds zelfs van hartstochtelijken schriftelijken strijd.

Daarom lijkt ons het tijdstip gunstig, eens aan te toonen, hoe dit vraagstuk, waarvan de oplossing velen nog zoo moeilijk voorkomt, schitterend verwezenlijkt wordt door een school, die in werkelijkheid mag worden aangemerkt als een model van modern technisch onderwijs, waarvan alle onderdeden verbazend goed in elkaar grijpen, 0111 het doel, dat zij zich stelt te verwezenlijken, dat is: om niet slechts theoretisch knappe mensehen te vormen, maar practici van den eersten rang en vakmenschen.

Wij hebben het oog op de „Ecole Speciale des travaux publics du batiment et de I' industrie", die nauwelijks 15 jaar geleden gesticht, onder zijn uitmuntenden directeur lèon eyroi.les, zulk een groote en snelle uitbreiding heeft ondergaan, dat zij thans 90 leeraren en meer dan 6000 leerlingen telt, (internen, externen en correspondentieleerlingen.)

Toen, in Augustus 1905, de leden van het congres voor sociale economie, onder voorzitterschap van den heer isaac, president van de kamer van arbeid voor Lyon, een bezoek brachton aan de vakschool en het internaat, gesticht te Arceuil onder den naam „Ecole spéciale des travaux publics", waren allen vol bewondering voor het werk, tot stand gebracht door den heer leon eyrolles, een werk, waarvan men de toenemende belangrijkheid en de onafgebroken vooruitgang moest erkennen.

Met het lot stand komen van de inrichting te Arceuil begint een nieuw tijdperk in het bestaan van deze school, voortgekomen uit een verstandig initiatief, d;it zich volkomen bewust was van wat de tijd, waarin we leven, noodig heeft.

Een kort historisch overzicht zal den lezer in staat stellen, den doorloopen weg en de uitkomsten, in een tijdperk van bijna 15 jaren verkregen, naar waarde te schatten.

Sluiten