Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hulpmiddelen zijn, waarover zij beschikt, die een terrein of een inrichting bezit, waar de lessen door den leeraar gegeven zoo werkelijk en in t groot in toepassing kunnen worden gebracht.

Proefveld met werkplaatsen, laboratoria, museum, steenbakkerij, metereologisch station, enz.

De stichting van dit proefveld is als 't ware de volmaking van het uitermate practisch karakter van het werk, door den heer eijrolles tot stand gebracht.

De leerlingen worden daar geroepen, om gedeeltelijk zelf uit te voeren en er geheel te besturen al naar gelang van de vorderingen hunner studie, werken, waarmede ze in den loop hunner studie belast zullen worden, bruggen, straat- en grintwegen, sluizen, een spoorweg, met station, ondergrondsche , bovengrondsche ot gelijkvloersche kruising , tunnels en machinebergplaats. De buitenrand van dit terrein is ingericht tot baan voor automobielen. Een gedeelte ervan wordt ingenomen door een doorloopende tentoonstelling van woningen.

De ondergrond van liet proefveld, waarin putten en gaanderijen gegraven zijn, stelt de jongelui in staat op de hoogte te komen van de verschillende ondergrondsche bewerkingen.

De leerlingen werken in zekere mate mede aan het tol stand komen van deze werken. Zoo hebben ze deelgenomen aan den bouw van het museum, die zeer langzaam

Sluiten