Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

george richard heeft onlangs in een voordracht uiteengezet, hoezeer het correspondentieonderwijs in de Vereenigde Staten gevorderd was, wat zijn oorsprong was en welk een verbazende vlucht het had genomen.

Laten we den heer eyrolles aan hel woord, om te vertellen, hoe hel correspondentie-onderwijs in Frankrijk ontstaan is.

Toen ik nog werkzaam was bij de administratie van publieke werken, kon ik vast stellen, dat er geen enkele opleidings-inrichting bestond voor het ondergeschikte personeel bij deze administratie, evenmin als voor het personeel der aannemers.

Gedurende jaren heb ik aanteekeningen verzameld en lessen samengesteld en in 1891 besloot ik een inrichting te beginnen voor de vorming van dit personeel. Eerst had ik 4 leerlingen, 3 te Parijs en 1 in de provincie. Daar deze laatste mijn lessen niet kon komen volgen, moest ik er mij toe bepalen, hem oefeningen te maken te geven en die nazien, zooals vele leeraren dat doen.

Maar hier leverde de oplossing der vraagstukken bijzondere moeilijkheden, want de technische lessen, die ik gaf, bestonden niet gedrukt.

Dit bracht me natuurlijk op het denkbeeld, hem regelmatig, na ze te hebben overgeschreven, de lessen, die ik zijn kameraden gaf, op te zenden en hem oefeningen te laten maken, die mij in staat stelden, mij te overtuigen, dat hij de lessen begrepen had, daar ik hem niet anders ondervragen kon.

De resultaten van dezen eenigen leerling waren uitmuntend, hij bracht het zelfs verder dan zijn kameraden, die toch onder gunstiger omstandigheden werkten dan hij.

Deze uitkomst gaf mij moed, het aantal leerlingen uit te breiden ; ik liet van de lessen op een weinig kostbare wijze een klein aantal exemplaren overdrukken en begon toen mezelf meer bekend te maken. Ik werd in deze taak bijgestaan door mijn eerste leerlingen, die allen toegelaten werden na de moeilijke vergelijkende examens, waaraan ze deelnamen en die aan hun vrienden schreven, dat ze hun welslagen aan mijn onderwijs te danken

Sluiten