Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben. Het onderwijs is dientengevolge zeer moeilijk te geven en kan slechts toevertrouwd worden aan beproefde leeraren, geheel thuis in de stof, die zij moeten onder wijzen en volkomen vertrouwd met de wijze van toepassing van het correspondentie-onderwijs.

De vorming van deze leeraren is een moeilijke taak.

Zooals ik reeds zei: de leerling moet voortdurend aan den gang gehouden worden en er moet voor hem een verplichting bestaan, zijn werk na verloop van den bepaalden tijd in te zenden. Met dit doel is een bepaalde tak van dienst der school belast hem stap voor stap te volgen, hem zijn verplichtingen in herinnering te brengen en hem voortdurend de noodige aanmoediging te geven. Anders komt de leerling er zeer spoedig toe, zich te verontschuldigen, als hij zijn werk niet op tijd zenden kan.

De toelating tot de school wordt verleend na inzending van een formulier, door den aanvrager ingevuld, en dat alle inlichtingen bevat, die voor zijn toelating noodig zijn, voornamelijk aanwijzingen omtrent wat hij al geleerd heelt.

Als het noodig is, laat men hem examen afleggen per correspondentie. Als leerling toegelaten wordt hij gerangschikt in de afdeeling, die hij volgen wil en in de groep, waartoe hij volgens zijn kundigheden hoort, bijv.: Afdeeling: publieke werken. Groep: bureel-ambtenaar

De studie is gericht op de verkrijging van een getuigschrift van genoten correspondentie-onderwijs, dat vervangen wordt door een diploma van bureel-ambtenaar, opzichter of werkmeester, van ingenieur soms, na een examen afgelegd aan de school voor een commissie, samengesteld uit leeraren en onder Voorzitterschap van den president van den raad van toezicht. Ieder van deze diploma's staat gelijk met een graad bij openbare werken of bij de nijverheid.

Zoo opgevat kan het correspondentieonderwijs bogen op verschillende voordeelen boven het mondelinge onderwijs.

lo. Het is individueel onderwijs, d.w.z. de leeraar houdt zich met iederen leerling afzonderlijk bezig en staat voortdurend in nauwe betrekking tot hem, alsof hij hem privaatlessen gaf. Hij kan hem dus zijn volle aandacht schenken zonder door de andere leerlingen te worden

Sluiten