Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwerpen meer uitgebreid behandeld en er wordt meer leerstof gegeven. De school voor electriciteit omvat 13, de werktuigkundige school 10 cursussen enz.

Het leerplan verschilt van de gevolgde methodes dooide volgende bijzonderheden.

1°. De leerboeken, waarvan de leerling zich bedient, zijn bepaald gemaakt voor het thuis werken.

2°. Het werk van den leerling wordt nagezien; de leerling wordt bij zijn studie geleid en geholpen door

zijn correspondent.

De cursussen worden verkocht door bemiddeling van agenten, als gevolg van onze reclame , of na directe aanvrage aan personen, waarvan het meerendeel nooit in aanraking is gekomen met de vertegenwoordigers der instellingen, er dus nog nooit aan gedacht had zich thuis verder te bekwamen. Mijnwerkers, weiktuigkundigen en anderen worden er toe opgewekt de cursussen te volgen ; men maakt het verlangen in hen wakker naar een technische opleiding en tegelijkertijd geeft men hun het zelfvertrouwen, dat noodig is, om het werk te beginnen.

De leerlingen, die den moed laten zakken en het werk in den steek laten, worden opnieuw ingeschreven en de vertegenwoordigers, die ze iedere maand gaan opzoeken om de betaling te innen, wekken hen op, hun studiën te voleinden.

Minstens 5°/0 van de geschreven lessen worden verkocht aan mannen, die in het ingenieursvak werkzaam zijn, waarvan enkelen gediplomeerd zijn aan wetenschappelijke scholen en die de leerboeken koopen, om verslagen uit te brengen, daar ze beknopt, compleet, practisch en duidelijker zijn dan andere technische uitgaven.

20°/o wordt verkocht aan personen, die willen deelnemen aan examens voor den civielen dienst, voor de mijnen, voor stoomwezen, voor electro-techniek hygiëne en/,., die door verscheidene staten en gemeenten afgenomen worden óf wel aan personen, die de voordeden van een technische opleiding inzien en verlangend zijn zich op te werken om een graad te verwerven of vooruit te komen.

Sluiten