Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschaffen, op alle tegenwerpingen antwoorden , allen twijfel doen verdwijnen. Hij overtuigt den sollicitant door zijn ernst en als het noodig is, tracht hij diens vrouw of zijn vader en moeder of hen allen te overtuigen. Het is dikwijls noodig zoo te handelen, omdat het een belangrijke zaak is voor vele werklieden , zich te verbinden tot het betalen der geschreven lessen en omdat daarover dikwijls andere familieleden moeten worden geraadpleegd.

Het meerendeel der leerlingen, die worden aangetrokken door de advertenties, wordt door de bemiddelaars ingeschreven.

De advertentie doet verlangen naar een gesprek met den bemiddelaar.

Het leger van studeerenden gedurende de laatste 15 jaren samengesteld, levert ons even veel sollicilanten en nieuwe leerlingen als de aankondigingen zelf. De leerlingen van een cursus zijn een bezit van waarde en het leger van honderd duizenden leerlingen der internationale correspondentieschool is een machtige hulp bij het propaganda maken voor haar eigen belangen.

De leerling laat zich inschrijven, maakt genoeg vorderingen om een getuigschrift te verkrijgen en zegt dit aan zijn vrienden. Een aankondiging werkt niet zooveel uit als het getuigenis van een leerling, die door het werken thuis in zijn vak vooruit is gekomen of die een betere, mejr verantwoordeh;ke betrekking heeft gekregen.

Zien is gelooven — zulk een getuigenis doet den wensch om ook vooruit te komen geboren worden bij duizenden personen, die zonder dat, onverschillig zouden gebleven zijn Alle maanden worden honderden leerlingen bevorderd. Zij kennen het werk en zijn groote waarde en zij kunnen in allen ernst en met verstand hun makkers aanraden te doen, wat zij gedaan hebben. Vele leerlingen helpen vrijwillig de bemiddelaars bij het doen inschrijven van hunne vrienden. Allen, die dat doen, worden voor den bewezen dienst betaald, wanneer ze dat willen. De leerlingen worden bovendien stelselmatig er op gewezen zich met dit werk bezig te houden uit een altruïstisch oogpunt en zonder hun hulp zou men nooit de uitgebreide inschrijving verkregen hebben, die nu plaats heeft rnet zeer weinig kosten.

Sluiten