Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERLINGE SAMENWERKING TEN DIENSTE VAN DE SCHOOL.

Onze vereeniging neemt op zich het plaatsen van leerlingen , die geen betrekking hebben of die van betrekking wenschen te veranderen. Zij bedienen zich daarbij van de ceitificaten door de school uitgereikt. De vereeniging verleent ook hulp aan leerlingen, die geen werk hebben en helpt teekenaars, metselaars en anderen, aan patroons.

Tegen betaling van een dollar voor het overschrijven, kan een nalatige leerling overgaan tot een anderen cursus, wanneer hij gelooft, dat het werken dan beter zal gaan dan voor den cursus, waarvoor hij zich eerst had laten inschrijven. Een te late betaling doet den leerling geen schade. De registers houden daar geen rekening mee. Daai wij gedurende den winter het werk van 20.000 leerlingen per week nazien, stelt dat ons schadeloos en bovendien heeft iedere leerling, die vooruitkomt, zelfs zonder te betalen, waarde voor de school. Toch keeren we het diploma van de school niet uit aan een nalatigen leerling, die zijn studiën voortzet en zijn eindexamen met goed gevolg aflegt, vóór zijn achterstallige schuld geheel is voldaan.

We hebben op 't oogenblik de diploma's van een groot aantal delinquenten onder onze berusting. Een leerling uit Michigan, die zich voor drie jaar liet inschrijven, heeft den cursus voor het modelteekenen voor metaalplaatwerk geheel afgewerkt, hoewel hij niets anders gestort heeft dan 5 dollars als aanvangsbetaling.

DE COMMERCIEELE ZIJDE VAN DE ZAAK.

De heele zaak vereischt groote sommen. De cliché s voor de leerboeken kosten 1.500.000 dollars. De gebouwen, drukpersen en benoodigdheden vertegenwoordigen een uitgaaf van 1.000.000 dollars en de administratie en reclame 500.000 dollars. De eerste inschrijvingen worden verkocht op afbetaling en het te ontvangen bedrag beloopt 3.500.000 dollars. Wij gebruiken voor 100.000

Sluiten