Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de „Instruction Papers" is tevens een handleiding gevoegd, inhoudende eenige wenken betreffende de wijze, waarop het best gestudeerd kan worden, verder hoe de inlevering van het schriftelijk werk verlangd wordt en op een z g. „slip", hoe het werk het voordeeligst gezonden wordt, overeenkomstig de porto's, in de verschillende landen geheven.

INSTRUCTION PAPERS.

Aan het einde van elk „Instruction Paper" is een s^rie vraagstukken opgegeven (tot vóór Augustus 1901 waren zij afzonderlijk in omslagen gebonden) die door den leerling beantwoord moeten worden, wanneer hij meent, het beireffende „Instruction Paper" voldotnde bestudeerd en begrepen te hebben. Die antwoorden moeten dan naar de school, hetzij in Scranton of in Londen, worden opgezonden voor correctie.

Daar de leerling steeds één of meer, „Instruction Papers" in voorraad heeft, kan hij het nu volgende „Paper" in studie nemen, zonder dat hij op de terugzending van het voorgaande behoeft te wachten, zoodat hij geen tijd ongebruikt voorbij behoeft te laten gaan,

De „Instruction Papers" der I. C. S. bevatten slechts een betrekkelijk klein aantal pagina's ; dit heeft een tweeledig doel:

Ten eerste zijn zij hierdoor klein van omvang en kunuen door den leerling overal heen meegenomen worden , en daar zij op zich zelf één geheel vormen, kan hij, ten allen tijde en waar hij zich oók bevindt, studeeren.

De tweede, en wel voornaamste reden is, dat de leerling veel waarschijnlijker een onderwerp van zijn cursus zal voleindigen, indien dit betrekkelijk kort is, dan wanneer het eenigen omvang heeft. Dat „Instruction Papers" met korten inhoud werkelijk den leerling aanmoedigen , is meermalen duidelijk gebleken.

(Tevens wordt hierdoor bereikt, dat de leerling met kortere tusschenpoozen en dus veelvuldige!-, in contact komt met zijn Instructeur).

Een treffend voorbeell hiervan is het leervak „Algebra". Vroeger werd dit vak in één „Paper" behandeld en bevatte dit 140 pagina's waarin tevens het gebruiken en

Sluiten