Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekenen met de logarithmentafel werd bestudeerd. Daar liet bleek, dat de leerlingen aanhoudend moeite hadden bij het beantwoorden der vraagstukken, werd het gedeelte betreffende de logarithmen in een afzonderlijk „Paper"' behandeld en de algebra gesplitst in twee „Papers" elk van GO pagina's.

Een paar jaren later werden deze 2 „Papers" zoodanig ingericht, dat dezelfde leerstof nu over G verdeeld is.

Een veel grooter percentage der leerlingen voltooit nu (iit vak zonder assistentie, dan toen liet uit 3 „Papers" bestond en een nog veel grooter dan toen alles in één saamgevat was, hoewel de tekst onveranderd gebleven is.

HET ONTSTAAN DER „PAPERS."

Ten einde nu een denkbeeld te verkrijgen van het ontstaan der verschillende studieboeken, kunnen de „Instruction Papers" over Werktuigkundig Teekenen als voorbeeld dienen.

Toen vóór eenige jaren de wenschelijkheid voor herziening van dit „Paper" gebleken was, werd met mr. john ipf, chef der teekenkainer der „General Electric Gy" te Schenectady een overeenkomst aangegaan, ten einde een nieuw „Paper" over dit onderwerp te schrijven. Ook moest hij teekeningen en schetsen maken, ten einde het boekje te illustreeren, benevens een stel teekeningen, geschikt om te gebruiken in verband met een nieuw stel teeken voorbeelden.

Toen mr. ipp zijn werk gereed had, werd dit aan een der werktuigkundigen van hel „Textbook department" gegeven, die het van begin tot eind opnieuw schreef. De reden hiervan was, dat het in den vorm, als geschreven door Mr. upp, niet voldeed aan de eischen, die de school er aan meende te moeten stellen om doelmatig ie zijn. Op deze wijze had men zich evenwel de inlichtingen verschaft, die men noodig oordeelde bij de voorbereiding van het „Paper", en waarin de laatste en meest moderne Amerikaansche teekenkamerpraktijk behandeld was. Het moest dus alleen in een passenden vorm worden omgewerkt en hier en daar nog wat meer gedetailleerd worden.

Hierna werd het door de „Dean of the Faculty" d,i. de rector der faculteit, mr. john jesse clark nagezien , die

Sluiten