Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan ik hier wel melden, dat het mij éénmaal overkomen is, als percentage cijfer 92 te ontvangen, wat vrij laag te noemen is, vergezeld van een schrijven waarin, zeer juist, de vermoedelijke oorzaak genoemd was. liet komt mij voer, dal door eene zoodanige terechtwijzing iedere ernstige leerling zich wel zal wachten, zich ten tweeden male aan iets dergelijks bloot te stellen.

LEVERANTIE VAN MATERIALEN.

Behalve, dat de school de directe belangen van den leerling behartigt, wat betrelt zijn studiën, is zij hem nog op andere wijzen behulpzaam.

Daar dit onderwijs natuurlijk vooral voor hen kan dienen, die in de meest afgelegen plaatsen hun verblijf en werkkring hebben, is het voor deze leerlingen dikwijls zeer bezwaarlijk zich de noodige schrijf- en teekenbehoeften aan te schaffen; met deze omstandigheid is dan ook wel degelijk door de school rekening gehouden.

Zoo is bij een cursus, waarin rechtlijnig teekenen voorkomt, een compleet stel teekenbehoeften, bij dien, waarin electrische metingen behandeld worden, een stel meetinstrumenten in den prijs begrepen, terwijl, indien deze gereedschappen door den leerling om de een of andere reden niet verlangd worden, hiervoor een vast bedrag van het geheel wordt afgetrokken. Ook wordt, indien gewenscht, maar in geen enkel geval verplicht, mailpapier, teekenpapier, inkt potlooden pennen, gummi, portefeuilles, enz. voor een vastgestelden, matigen prijs geleverd, llierioe wordt de school in slaat gesteld door een overeenkomst met de Technical Supply Gy in Scranton.

INFORMATIE BUREAU.

Vernamen we reeds, dat ook een soort Informatie-bureau door de school is ingericht, zoo kunnen wij ook hier weer zien, hoe dil zoo eenvoudig mogelijk op de geleverde formulieren en kaarten plaats heeft.

Dat ook deze afdeeling met succes werkzaam is, blijkt wel uit het feit, dal in 1905 20.000 leerlingen van de I. C. S. door dit onderwijs salarisverhooging bereikten of hunne positie verbeterden.

Sluiten