Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Steam Engineering Course". Hier wordt o.a. het oppervlak van een cirkelsegment door een benaderende formule bepaald. Onder de voorbeelden, waarbij deze formule wordt toegepast, is de teekening van een vlampijpketel, met de berekening van de stoomruimte boven den normalen waterstand en de hoeveelheid en het gewicht van het water en het verwarmd oppervlak der pijpen.

De leerling leert op deze wijze door middel van een formule, die voor de praktijk voldoende nauwkeurig is , iets wat ham iirect praktisch nut oplevert,waardoor de belangstelling wordt opgewekt en hij aangemoedigd wordt tot verdere studie.

Het is zeker wel duidelijk, dat een dergelijk vraagstuk voor een bouwkundige niet geschikt zou zijn, waarom dan ook voor deze leerlingen een ander „Instruction Paper" voor Meetkunde gemaakt is. Hierin wordt dezelfde formule toegepast voor het berekenen van het doorstroomingsprofiel van een cilindrische buis, die slechts gedeeltelijk met water gevuld is of voor het berekenen van de oppervlakte van een glasruit in een raamkozijn met getoogden bovendorpel enz.

Opmerkelijk is het, dat bij de meeste formules het bewijs wordt weggelaten. Slechts die formule wordt gegeven die, volgens het oordeel der school, de beste is voor elk bijzonier geval. Den leerling wordt onderwezen, hoe die formule gebruikt moet worden, door het toepassen en uitwerken van voorbeelden, maar in den regel wordt het bewijs weggelaten ; voor belangstellenden is een afzonderlijk „Paper" speciaal aan hel uitwerken van formules gewijd.

Hierdoor wordt de wiskunde zooveel beperkt, als het practisch mogelijk en gewenscht voorkomt, terwijl de leerling meer tijd aan het technische gedeelte van zijn cursus besteden kan, zonder den duur onnoodig te verlengen.

TEEKENEN.

Werd voor de inschrijving van den leerling voor de bestudeering van wiskunde, geen anderen eisch gesteld, dan het lezen en schrijven der Engelsche taal , insgelijks is dit het geval voor hen, die voor een teekencursus zijn

Sluiten