Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAKTEEKENEN.

Thans is de leerling zoover gevorderd, dat tot liet vakteekenen kan worden overgegaan.

Dit geschiedt op dezelfde wijze als op een teekenkamer plaats heeft ; n. 1. eerst wordt de teekening op papier in potlood gezet, waarna zij op calqueerlinnen in inkt wordt klaargemaakt. Voordat echter met het eigenlijke vakteekenen wordt begonnen, moet de leerling eerst nog twee eenvoudige teekeningen maken, teneinde hem met het calqueeren vertrouwd te doen worden.

Voor het vakteekenen wordt den leerling een voorbeeld op kleine schaal verstrekt, dat door hem vergroot moet worden, terwijl in het desbetreffend „Instruction Paper" een nadere uitlegging van de onderdeelen gegeven wordt.

Teneinde nu de werkelijkheid zooveel mogelijk nabij te komen, en het gemis van het voorwerp in natura eenigszins te vergoeden, is hierin op de volgende wijze voorzien.

liet „Instruction Paper" bevat omtrent elke teekening een volledige omschrijving van den geheelen voortgang van het teeken-proces.

De tekst is geïllustreerd met teekeningen, die de potloodteekening in verschillende stadia weergeven, en waar dit noodig is, van aanwijzende letters voorzien. De meeste der details zijn in perspectief weergegeven, terwijl de clichés gemaakt zijn naar photographieön van de voorwerpen op de teekeningen voorgesteld.

Verder zijn, indien noodig, nog perspectivische voorstellingen van onderdeelen of van losgenomen deelen hieraan toegevoegd, waardoor bijv. het inwendige duidelijk zichtbaar wordt. Kortom, elke mogelijke voorzorg is genomen, teneinde den leerling te doen begrijpen, wat hij teekent, hoe het er uitziet, waar het voor gebruikt wordt en waarom aan bepaalde constructies de voorkeur gegeven wordt.

Verder is op elke gedetailleerde werkteekening een inateriaalstaat geplaatst, waarin de onderdeelen genoemd worden, die op de teekening voorkomen, het aanlal dezer deelen noodig om het geheel compleet te doen zijn, het materiaal, waarvan zij vervaardigd zijn en voor die, waartoe een model bij het gieten gebruikt is, een notitie met vermelding van de letter van dit model.

Sluiten