Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het eerste of voorbereidingsexamen dient tot het onderzoeken van de algemeene ontwikkeling van den aspirant en omvat de gewone schoolwetenschappen benevens Latijn, Italiaansch, Fransch of Duitsch, waarna onderwerpen volgen van meer technischen aard als: meetkundig teekenen beginselen der perspectief, beginselen van werktuigkunde, natuurkunde en handteekenen. (Dit examen duurt 13 uren, verdeeld over 2 dagen).

Nadat de candidaat hiervoor geslaagd is, wordt hij ingeschreven als „Probationer" d. i. iemand, die in zijn proeftijd is.

Gedurende de twee jaren, volgende op bovenbedoeld examen, moet de candidaat negen teekeningen, volgens opgaaf, inaken, waarvan ti voorzien zijn van een schriftelijke toelichting, verduidelijkt mei schetsen. Nadat deze teekeningen goedgekeurd zijn, moet hij zich aan het tweede examen onderwerpen, dat gedurende 2 dagen schriftelijk en 2 dagen mondeling plaats vindt, terwijl bij het mondeling de gemaakte teekeningen ter hand genomen worden, ten einde zoodoende te controleeren, of deze werkelijk door hem geteekend en begrepen zijn.

Het schriftelijk gedeelte omvat de volgende onderwerpen :

Klassiek ornament, karakteristieke profileering en ornamenten van elke periode der Engelsche architectuur van het jaar 1000 tot 1550, met hun toepassing, de Grieksche en Komeinsche orden, de algemeene geschiedenis van de middeleeuwsche en Renaissance architectuur in Europa, constructieleer als: spanningen en sterkte der materialen, beschrijvende meetkunde (projectie van lichamen) en elementaire toegepaste constructie, betreffende aard en gebruik der gewone bouwmaterialen.

Nadat dit examen met goed gevolg is afgelegd, wordt hij als z.g. .Student" ingeschreven en rest hem nog het derde of laatste gedeelte.

Voordat hij hiertoe wordt toegelaten, moeten ook weer eerst een atal teekeningen ter beoordeeling worden ingezonden, terwijl hij nadat deze goedgekeurd zijn tot het examen mag overgaan.

De duur van dit examen is 5 dagen voor schriftelijk en èén dag voor mondeling, eiken dag t>,/2 uur.

De eerste twee dagen worden gebruikt voor het ont-

Sluiten