Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gecontroleerd kan worden. Iedere onjuiste klank, verkeerde klemtoon enz. wordt genoteerd, waarna de leeraar een brief aan den leerling zendt, waarin de fouten, met wenken ter verbetering worden behandeld, waarbij steeds overeenkomstige klanken en woorden, voorkomende in de Engelschc taal, als voorbeelden worden aangeduid.

Gedurende deze conversatielessen heeft de leerling steeds de grammatica der taal bestudeerd, en hoewel het onderwijs zoodanig is ingericht, dat het schijnt alsof dit slechts toeval ware, toch is in elke les een bepaalde grammatische behandeling, die den leerling in staat stelt, de vreemde taal correct te leeren spreken niet behoorlijke kennis omtrent zinsbouw, enz. Teneinde echter de taalstudie grondiger en meer compleet te doen zijn, is in deze taalcursussen nog een afzonderlijk gedeelte speciaal aan de grammatica gewijd.

BOUWKUNDE.

Bij het samenstellen van den volledigen Bouwkundigen Cursus, die 3000 pagina's druks bevat met 2000 illustraties, is de school door de volgende overwegingen geleid.

Het werk van den bouwkundige of architect is het ontwerpen en het uitwerken van plannen s*oor gebouwen in den meest uitgebreiden zin, hetzij woonhuizen, villa's, kerken, scholen, stationsgebouwen, schouwburgen, musea, enz. Daar de aard dezer gebouwen zoo zeer verschillend is, dient ook de opleiding van den architect een veelzijdige te wezen en moet hij een algemeene kennis bezitten van het werk van den metselaar, den timmerman, den smid, den schilder en decorateur, den loodgieter en den electricien. verder van de algemeene bouwverordeningen en de verschillende plaatselijke voorschriften.

Tevens moet hij in staat zijn de verschillende vraagstukken omtrent constructie, verwarming, verlichting, ventilatie en meer dergelijke op te lossen, en dient hij de leiding te kunnen hebben inzake decoratie, beeldhouwwerk, enz. zoodat na voltooiing alles te zamen een nuttig, volledig en schoon geheel vormt, waarbij de harmonie op geen enkele wijze verstoord wordt

Bijzondere aandacht is in dezen cursus ook aan houten en ijzeren kapconstructie gewijd, terwijl ook de construc-

Sluiten