Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herhaaldelijk tuberculose in de familie, wat ook bij een onzer patienten frequent voorkwam.

Men heeft opgemerkt dat de ziekte meer bij vrouwen dan bij mannen optreedt (G vrouwen tegen 1 man) en speciaal meer bij de gehuwde vrouw, terwijl enkele landen, speciaal Engeland, meer voorbeschikt zijn dan andere. De leeftijd die voor de ziekte voorbeschikt is 30 50 jaar, terwijl ook bij jonge kinderen de ziekte niet zeldzaam is, en zelfs aangeboren voorkomt.

Bij jonge kinderen was de ziekte dan ook reeds vroeger bekend onder den naam van sporadisch d. i. verstrooid cretinisme, zoo genoemd in tegenoverstelling met liet endemisch of inlieemsch cretinisme, zooals dit voorkomt in de bergstreken van Kuropa, (Zwitserland. Tyrol, X. Italië).

De lijders aan dat plaatselijke cretinisme vertoonen meestal een kropgezwel, dat veelal niet anders is dan een ziekelijke ontaarding van de schildklier. Hoe dit ontstaat, is tot nog toe onbekend gebleven. Zeker is dat het samenhangt met het drinken van water uit bepaalde bronnen, terwijl ook waarschijnlijk de luohtverversching in de dalen te wenschen overlaat.

Bekend is hoe het zien van een dergel ijken ongelukkigen cretin Dr. (Juggenbühl reeds in 1S40 bewoog een cretinenanstalt te bouwen op den Abendberg, omdat hij wist dat sinds lang gegoede dalbewoners hun woning verplaatsten naar de hoogte der bergen, om daardoor de dalen te ontvlieden.

Met dit cretinisme heeft de ziekte van het mvxoedeem veel overeenkomst, doch ook verschillen; waar dit nu niet voorkwam aan een bepaalde streek gebonden, noemde men het sporadisch <1. w. z. verstrooid cretinisme.

Die overeenstemming is gemakkelijk te verklaren. Dij hot kinderlijk niyxoedeein een teruggang op jeugdigen leeftijd; bij den cretin een ziekelijke verandering op jeugdigen leeftijd van de schildklier.

En daar het gemis van de schildklierwerking bij de volwassenen de zielsfunctiën doet achteruitgaan, zij traag, suf en min of meer wezenloos worden en in het algemeen de geestvermogens afstompen, is het ook gemakkelijk in te zien, dat wanneer hij het jonge kind de sehildklierfunctie ontbreekt, de hersenen in hun ontwikkeling gestoord worden.

Het is over het mvxoedeem ih'r dat we thans

wenschen te handelen.

Sluiten