Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vilder zenuwachtig, de twee ouders van den. vader tubeiculeus, waarvan een ook epilepsie had. Neef van den vader tuberculeus, "2 neven van de moeder idioot gestorven, terwijl patients oud-tante doof is.

Bij de geboorte, die lang geduurd heeft, was patiënt bewusteloos; hij wilde niet zuigen.

Waarschijnlijk kwam dit reeds door de groote tong in den mond, ofschoon het niet-kunnen-zuigen een gewoon verschijnsel is bij een idioot geboren kind. Daarna ontwikkelde hij zich goed, tot op 9 maanden er stilstand kwam. Tanden kwamen laat,

Gelaatskleur pafferig bleek, met breede dikke hangwangen : waart usschen een breede afgeplatte neus. liet haar was hard : de mond was meestal gesloten : er bestond nog een melkgebit.

Korte breede hals, in de streek boven en onder het sleutelbeen zwellingen als van klierpakketten.

Geen schildklier te voelen. De buik puilde uit en was breed met uitpuilenden navel. De bovenste en onderste ledematen waren kort en plomp. De beenen waren eenigszins krom. Armen en beenen, vooral de handen waren koud en blauwrood. Breede plompe vingers, hij leed aan stoel verstopping.

Waar hij gezet werd, stond hij. Weinig beweging. Patiënt sprak nog niet; kon niet alleen loopen, staande, moest hij zich vasthouden; traagheid in al zijn doen.

Van do 3e patiënt zal ik u niet veel mededeelingen doen. Zij werd ons gebracht op 14-jarigen leeftijd, op aanraden van Dr. Abbink Spaink te Apeldoorn, die dit kind gedurende 13 jaar reeds onder behandeling had, en nu meende dat de tijd gekomen was voor schoolonderwijs. Xij watoen 11 'jaar oud, 87 cM. lang; de lengte van een kind van *2 jaar. Ook bij haar ziet ge den zeer grooten buik met uitpuilenden navel. De Franschen spivken van een ventre de bactracien letterlijk kikvorschbuik i.

Wat bij dit kind nog merkwaardig is. is dat ze onaneert, wat ik ook vermeld vond in een publicatie van 1901 van Bourneville ; anders komt onanie niet voor bij myxoedeem-lijders.

De vader van dit kind zou vroeger alcohol gebruikt hebben.

Resumeerende zien we dat bij Idiotie vier groepen \an verschijnselen optreden:

1". do doortrekking van de huid door slijmige afzetting.

*2". de afwezigheid van de schildklierfuurtie.

IV'. stilstand in de ontwikkeling van t verstand.

4". thverggroei.

Sluiten