Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstaan. Daar echter zulke proeven J>ij menschen niet genomen konden worden, omdat er gevaar aan verbonden was, werden /.ij bij vogels genomen, waaronder een aan de menschelijke malaria zeer verwante vogelmalaria voorkomt, teweeggebracht door overeenkomstige, doch niet volkomen gelijke parasieten. Hoe 11 ij de proeven ook inrichtte, nooit kregen gezonde vogels door inenten of eten van aarde malaria.

/.ouden de malariakiemen in de lucht voorkomen, zooals donr velen werd verondersteld ? De naam mal aria, welke slechte lucht beteekent, wijst er reeds op; ook dacht men reeds sedert onheugelijke tijden, dat de moerasuitwaseming en slootdamp de ziekte deden ontstaan, maar het bleek, dat ook in de lucht de kiemen niet v< orkomen kunnen. Een onderzoeker in Italië ging slapen onder zeer ongewone omstandigheden aan den zoom van liet meest beruchte moeras in den buurt van Home. Slapen in de vrije lucht daar ter plaatse wordt bijna altijd ge\olgd door de kwaadaardigste soort malaria. De ongewone omstandigheden waren, dat hij sliep binnen een hut geheel van fijn draadgaas gemaakt, dat wel de lucht en de uitwasemingen toeliet tot den onderzoeker, maar ook niets anders speciaal geen insecten.

Hoewel hij er eenige dagen in sliep bleef hij gezond en m >cut dus verondersteld worden, dat ook de lucht de kiemen niet bevatte. Wat dan wel ?

Een der voorwaarden of kunstgrepen, waardoor zich geeseldraden in het bloed van menschen. die langen tijd aan malaria lijden, vormen, is blootstelling gedurende eenigen tijd aan de buitenlucht.

Een Engelschman Manson meende het bewijs erin te zien. dat deze geeseldraden wel iets met liet bestaan van den parasiet buiten het inenschelijk lichaam zouden te maken hebben. Ie voren had hij gevonden, dat een tropische ziekte, de filariose. waarbij vrij groote wormen in het bloed voorkomen, wordt overgebracht door den beet van bloedzuigende insecten, van muskieten of in gewoon Hollandseli van muggen.

In overeenstemming hiermede uitte hij de vooronderstelling, dat muggen ook wel de malariakiemen zouden kunnen overbrengen. Wat hij vermoed had. werd door onderzoekingen vmi Majoor Ronald Ross. een Engelsoh Off. v. fiez.. bevestigd en spoedig daarna door Prof. (irassi in Italië.

Ziehier in i kort hoe de geschiedenis van het overbrengen der ziektekiemen door de mug van den malaria zieke n mensch naar den g e z o n d e 11 mensch, in elkaar zit.

Ken malarialijder wiens bloed dus malariaparasieten in vrij groot aantal bevat, wordt door een mug tot slachtoffer gekozen. Nó lang er om heen gegonsd te hebben, gaat het insect "i> haar prooi zitten en duwt haar steekapparaat op eene plaats waar de huid zacht is, door die huid heen. totdat zij bloed vindt, zuigt dit bloed op en met dit bloed een aantal malaria-parasieten. waaronder natuurlijk ook vele. die het vermogen hebben zweepdraden uit te zenden. De hoeveelheid bloed, die de gul-

Sluiten