Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn de palpen of tasters. liij de Culex-soorten zijn liet twee zeer korte stompjes, hij de Anopheles zijn zij even lang, zoo niet lang e r dan liet s t e e korgaa n.

Ken tweede verschil leveren de vleugels op. Alle Culex.-oorten hebben vleugels zonder zwarte vlekjes, de Anopheles soorten hebben altijd vlekjes op de vleugels. Op dezen regel is slechts eene uitzondering, maar daar behoeft men niet verlegen mede te zijn, daar de snort Cule\. die deze uitzondering vertoont, pooten heeft met witte banden, een zeer opvallend kenmerk dus. l)e meest voorkomende Anopheles heeft

vlekjes op de vleugels.

F.en derde kenmerk is gelegen in hun manier, om zich neer te zetten op een muur of ander voorwerp. De Culex zit zóó, dat baai lichaam met de muur of het voorwerp waarop zij zit evenwijdig is. de Anopheles zit met de achterste pooten sterk gestrekt en men krijgt daardoor den indruk alsof zij in i 11 of meer op haar kop staat in eene houding als ware zij altijd gereed om te steken.

Wat ook nog een zaak is. die vermeld ninet worden, is dat alleen liet zwakke geslacht bloedzuigt. de mannetjesmissen de steekorganen, die de wijfjes in staat stellen bloed te zuigen ; de mannetjes leven dan ook van plantensappen. Hoogstwaarschijnlijk zuigt het wijfje enkel bloed, indien zij eieren gaat ontwikkelen om een meer eiwitrijk voedsel ter beschikking te hebben voor de vorming dier eieren.

Deze eieren worden op het water gelegd. Ook bij de eieren is een groot verschil tusschen beide soorten bemerkbaar. Die van de Culex-soorten zijn aan elkaar vastgehecht in den vorm van een vlotje of een schuitje, die van Anopheles vormen reeksen naast elkaar liggende of elkaar slechts 111 e t d e p tinten a a n r a k e n de e i e r e n zoodat zeshoekige figuren en sterren ontstaan. De Culex-wijfjes leggen .Mirt en meer eieren, de Anopheles-wijfjes meestal minder dan 100 stuks.

In elk jaar volgen ."> muggengeslachten elkaar op en is dus de vi uchtbaarlieid van de mugjen ontzettend groot. Rekent men uit wat, indien alle eieien muggen werden, het nakomelingschap in den herfst zi.in zou van ééne mug, die in het voorjaar eieren legt. dan komt men tot een getal van milliarden. Gelukkig dat er tal van invloeden zijn. die schadelijk werken op de vermenigvuldiging der muggen : ongunstig weer, vijanden te water en in de lucht; kikvorschen. vogels, visschen en insecten zorgen, dat ei paal en perk wordt gesteld aan de uitbreiding van het muggenheir.

Zooals wij dus zagen, legt de mug hare eieren op het water en is dus de aanwezigheid van water een noodzakelijk vereischte voor de vermenigvuldiging der muggen.

Na eenige dagen breekt het ei open en komt er een uiterst fijn diertje te voorschijn, dat in liet water gaat rond zwemmen en dat op alle* behalve op eene aanstaande mug gelijkt. Dit

Sluiten