Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn < 1 e niuggelarven, die wederom tussehen Culex en Anopheles sterk sprekende verschilpunten aanbieden.

Alle larven moeten aan de oppervlakte van liet water komen om te ademen. Die ademhaling geschiedt door een buis, die aan het achterlijf bevestigd is, deze wordt boven de wateroppervlakte uitgestoken en de ingezogen lucht verspreidt zich door liet gelieele larvelijf door open buisjes, die zich evenals bij andere insecten door het geheele lichaam vertakken.

De Culexlarve heeft eene groote lange buis aan liet achterlijf, de Anopheles-larve een zeer kort buisje, dat zich met kleppen sluit. De larve van Anopheles kiest bij voorkeur helder, ondiep, niet te zout water op een kalm plekje. De Culex-larve neemt alles voor lief, men vindt ze 's zomers in kleine plasjes wel en ook komen zij voor in flesschen. die buiten zijn gezet en waarin zich door den rege i wat water heeft verzameld.

Na een aantal dagen, dat ten deele afhangt van de buitenwarmte, veranderen zich de larven tot poppen of nimfen, dat wil zegden er grijpt eene gedaantewisseling pluats. zooals dit bij bijkans aile insecten geschiedt. Evenals de rups ontstaan uit de eieren der vlinder, zich inspint tot pop, waaruit weder een vlinder zal te voorschijn komen, zoo verandert de larve zich in eene nimf, die eene geheel andere gedaante vertoont. Hij de nimfen van beide soorten is het soortverschil niet zóó duidelijk uitgedrukt, dat het mij gemakkelijk is u in enkele woorden het verschil uit te leggen.

De nimfen ademen niet, zooals de larve deed, door een bu s aan het a c h t e r 1 ij f, maar wel door twee buisjes die ov e n aan den kop zitten. Ook zij komen voor hunne ademhaling aan de oppervlakte van het wa.vr heiligedagen zwon> men de nimfen rond zonder voedsel te nemen, totdat zij onbewegelijk aan de oppervlakte van liet water komen te liggen.

Hoven aan den kop splijt zich de pophuid open, «le opening wordt «rooier en grooter, eindelijk komt de kop te voorschijn, dan de vleugels, vervolgens het eerste pootenpaar, dat op het w ater wordt neergezet, spoedig stappert de twee andere pootenparen er uit en hel thans volwassen insect, de mug in hare voor ons meest gewone gedaante is gereed, zittende op haar open gebarsten en met lucht gevulde pophuid als een schipper in zijn schuitje.

/ij laat haar nog slappe vleugeltjes even drogen en vliegt als deze hard geworden zijn, weg.

Al deze b ij z o n d e r h e d e n z ij n v a n groot b e 1 a n g voor <1 e best r ij d'i n g der malari a, ook om te kunnen begrijpen, welke wegen wij moeten inslaan om de muggen met goed gevolg te verdelgen.

Door tal van proeven is bewezen, dat liet. bestaan van de malaria-parasieten slechts mogelijk is in liet m e n s c h e1 ij k lichaam en inde mug. Willen wij dus trachten

Sluiten