Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de malaria te bestlijden, dan dienen wij daar den vijand op te /Deken. Alle pogingen tut bestrijding der malaria zullen dus gelicht moeten zijn op het verbreken van eeli schakel in de keten: malariazieken mensch — malariamug — gezonden mensch Dat dit doei langs zeer verschillende wegen te bereiken is, is u volkomen duidelijk.

'I"en eerste kunnen wij trachten alle Anopheles en nog liever alle muggen van den aardbodem te doen verdwijnen. Zi.in er geen Anopheles meer. dan is liet overbrengen der ziekte van mensch op mensch o 11 m o g e1 ij k geworden.

Een tweede wijze van bestrijding der malaria zou bestaan inliet beschutten van den mensch tegen muggeheet. Immers om besmettelijk te kunnen zijn voor een gezond mensch moet de mug eerst een lijder aan malaria gestoken en diens bloed gezogen hebben, muggen welke nooit iemand staken kunnen de ziekte niet overb r e n g e n.

Wij kunnen bij deze bescherming tegen muggenbeet twee verschillende wegen inslaan : of de gezonde menschen alleen beschutten of de zieken alleen. <iij begrijpt dat het nog veel doelmatiger is beide te beschutten.

Ken derde wijze van malaria bestrijding bestaat in het 011 schadelijk maken der parasieten inhetb.loed. in het menschelijk lichaam dus en er bestaat een geneesmiddel, de < li i n i 11 e, die dit op een wijze doet. die vrij afdoende mag genoemd worden. Neemt een malarialijder chinine in. dan wordt die in het bloed opgenomen en doodt de daarin aanwezige parasieten.

Ken vierde middel voorloopig slechts gegrondvest op theoretisclie overwegingen zou daarin bestaan, dat wij aan i e (1 e r e 11 in een malariastreek woonachtigen persoon door inenting of inspuiting van daartoe geschikte st o f f e n, sera genaamd, of door het toedienen van geneesmiddelen wisten bij te brengen een zekeren weerstand tegen het getroffen wordendoor malariabesmetting. evenals dit bij pokken door inenting, bij diphtherie door inspuiting met diphtherie-serum geschiedt. I.aat ik er dadelijk aan toevoegen, dat er tot dusver nog geen enkele wijze van doen bekend i^. die tot resultaat heeft eene immuniteit, d. w. z. eeu afdoende beschutting van den mensrh tegen de malariabeschutting.

(laan wij thans 11a. welke dezer middelen in ons land en vooral iu onzen Zaanstreek toepassing zouden kannen vinden.

Ken der beste methoden indien zij in haar vullen omvang doorvoerbaar zijn zou, Is het doodeo van alle muggen, w aa r geen enkele mug meer is kan de ziekte niet 1 a 11 eer van 111 e 11 s c h tot mensch overgebracht worden, moet dus noodzakelijker wijze de uitbreiding deiziekte van zelf ophouden, daar zij niet langer 0111 zieli grijpen

Sluiten