Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i 1 ij fu 1 i e, zijn maatregelen, welke onder ietiers bereik vallen. Verder zou het opwerpen van petroleum ui> de openbare wateren binnen de kom eener gemeente naast bet effect, dat liet zou uitoefenen op de muggenlarven als niet te gering te schatten, bijvoordeel ten gevolge hebben, dat er een einde kwam aan het onsmakelijk en uit een gezondheidsoogpunt absoluut te veroordeelen omspoelen van melkemmers, van huishnudgerei, van kleederen in de slooten. daar dat 11 tr< 1 utn\iiesje aan alles lijft kleven en den petrolenmreuk er aan meedeelt.

De volgende groep maatregelen biedt meerdere kans tot slagen aan. (1 ij begrijpt, dat waar de overdraging deismet kiemen van den malariazieken mensch naar den gezonden enkel en alleen plaats g r ij p t door middel der m u g h t beletten v a n het gestoken worden door muggen van i e d eren m a 1 a r i a lij d e ï afdoende zijn zou. Maar de ondervinding leeit het ons dagelijks : de meeste malarialijdei .wachten eenige dagen vóór zij zich onder behandeling stellen, in die dagen bestaat gevaar voor muggebeet, en zoodoende zou het doorvoeren van maatregelen, die het gestoken worden onmogelijk maken afstuiten op de gewoonte van vele menschen, eerst eenige dagen af te zien en een paar koortsen door te maken. Bovendien zijn er ook malarialijders die van hun malaria bijna niets merken en daarom niet een dokter gaan raadplegen.

Wij moeten dus niet alleen de malariazieken doch ook de gezonden beschermen.

Hoe kunnen wij menschen tegen muggenbeet beschermen? Men heelt getracht, zooals ik reeds in den aanvang vernielde de muggen door rookverwekkende of scherpriekende middelen af te schrikken van het binnendringen in eene woning en reeds binnengedrongen muggen te dooden of te bedwelmen. Wel kan dit op één enkelen avond toegepast worden, doch om dit van Maart tot October dag in dag uit te doen is hét te omslachtig. < i"k het besmeren der handen met kaneelolie, nagelolie, enz., stoffen, die de reputatie genieten, liet steken der muggen te voorkomen, blijkt niet afdoende.

Verder heeft men eertijds aangeraden de hoogere verdiepingen van het huis te gaan slapen, maar de muggen hebben vleugels en weten ook tiaar boven hun slachtoffers op te zoeken. Men heeft ook beproefd 's nachts de handen met voormuggesteek ondoordringbare handschoenen en het gelaat met een sluier te bedekken, maar ik geloof niet. dat vele uwer geneigd zouden zijn avond aan avond te bed Ie gaan met handschoenen aan en voorzien van een soort masker voor lint gelaat, afgezien nog daervan dat liet niet altijd afdoende blijken zal.

Het beste zal blijken, zich te beschermen op eene

\v ij z e. die liet toetreden van muggen tot ons lichaam geheel onmogelijk maakt. Twee wegen staan daartoe open : Iedere slaapgelegenheid, dus ledikanten. bedsteden, enz., zouden moeten worden voorzien van gordijnen, die binnendringen van muggen tot den slapenden

Sluiten