Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de huisjes wel of niet beschermd waren tegen het indringen der muggen met behulp van draadgaas. In de niet-beschermende huisjes kreeg bijna iedere bewoner de malaria, zooals altijd geschied was, in de beschermde daarentegen bleef ieder gezond en overtrof de uitslag de verwachtingen.

Heter bewijs om de doelmatigheid der draadgaasbescherming aan te tonnen, is wel niet denkbaar. Door deze proef waren de directies der verschillende Itaiiaansche spoorwegmaatschappijen dan ook zoo overtuigd van lot nut en het voordeel van een dergelijke gaasbescherrning. dat van dit oogenblik af alle stations en alle wachtershuisjes met gaas voorzien werden.

Deze hoogst gelukkig gekozen wijze van proefneming was aanleiding, dat ook particulieren hunne huizen gingen beschermen. De menschen uit de dorpen, die op reis gaan vragen allicht naar het doel van dit gaas, dat zij op zoo ongewone wijze overal zien aangebracht aan de stations en hooren zij, hoe eene dergelijke beschutting vrijwaart tegen malaria, dan gaan zij er allicht toe over het zeit ook aan te brengen. Zóó wordt elk station een centrum, waaruit zich de draadgaasbeschutting verder in de omgeving verspreidt en eene reclame voor deze wijze van doen. Daardoor is de Itaiiaansche Volksvertegenwoordiging op het denkbeeld gekomen, nog meerdere zulke centra te vormen. en is thans bij wet vastgesteld, dat alle huizen bewoond door douanen, veldwachters, opzichters van weg en werken, enz... met gaas moeten voorzien worden. Eveneens zijn de aannemers van werken gedaan ten koste van Staat, provincie of gemeente verplicht de woningen hunner werklieden afdoende te beschermen met draadgaas. Alle particulieren als fabrikanten en groot-grondbezitters, welke hun werkvolk collectief beschermen, genieten van den Italiaanschen Staat eene vrij belangrijke subsidie.

Na dit alles zult u zeggen : dat is nu wel en goed. maar ik acht het onmogelijk alle muggen den toegang te beletten Wij moeten daarbij echter bedenken, dat met het ve rm i n d elen van het aantal muggen in de buizen het verminderen der kans op b e s m e 11 i n g evenredig is. Stel dat iemand, die zeer zorgeloos is op het punt van muggebeet. eiken dag door 10 muggen gestoken woi.lt. iets dat veel meer voorkomt, dan men zoo oppervlakkig denken zou. dan zou hij in een jaar door 3.050 muggen gestoken worden. Stellen wij het aantal besmette muggen I op ICO:i dan loopt die persoon dus in é ('■ 11 j a a r 3. b ij n a t. kansen besmet te weiden Indien hij echter door voorzichtig te zijn en zich door draadgaasbescherming van zijn huis zóó weet te be-chermen. dat hij é é n s p e r w eek g ■ ' 1 • i \v o i <11. dan wordt hij per jaar door r>3 muggen gestoken en kan hij dus in het gunstigst geval 3 0 jaar aldaar wonen zonder ooit malaria te krijgen.

Hoe dit draadgaas is aangebracht, schetste ik u reeds in en kele woorden. Deuren, ramen, ventilatie en schoorsteen-openingen. kelderingangen, kortom alle openingen, die van buiten

Sluiten