Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misdeelden, die noch het gesproken woord kunnen hooren, noch door de spraak hun gedachten kunnen raededeelen aan hun medeschepselen. De spreekmethode leert den doofstommen op zich zelf te staan, zich zelf in het leven te helpen, zij houdt hen in hun waarde als mensch, zij doet hen als het ware medeleven in de maatschappij!"

Voor de verdere woorden van „aanbeveling tot financieelen steun der Inrichting, waaraan zij door haar voortdurende uitbreiding zoo groote behoefte heeft" worde den schrijver de warme dank van het Bestuur gebracht. Het was voor de oud-leerlingen uit Amsterdam een genot dezen eersten feestgroet uit de hoofdstad, die ook voor hen een verrassing was, aan het Bestuur en Onderwijzers te kunnen aanbieden.

En wie nu met ons in den voormiddag van dien bewusten 9 Juni het voorrecht had onze oud-leerlingen in de lokalen en den tuin der Inrichting, of even daarna in de fraaie hun zoo goed bekende Rotterdamsche Diergaarde - waar welwillend vrije toegang was verleend - te zien, zou moeite hebben gehad om te gelooven, dat hij zich bevond te midden van medeburgers, die eenmaal stom waren, stom, doordat zij het gehoor missen, doch die thans elkander toespraken zooals de hoorenden - maar zonder geluid - en

Sluiten