Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwijs, waartoe, - meer nog dan voor andere scholen lucht en licht, tuin en speelplaats worden gevorderd.

Den ü October 1862 werd de school geopend in de nieuwe lokalen, waarvan het meerenaeel nog aanwezig is, nadat reeds een drietal jaren de tegenwoordige directeurs-woning aan den Coolsingel tijdelijk tot school was gebezigd. Doch hoezeer die nieuwe en ruime schoollokalen voor een aantal van 80 a 100 leerlingen waren ingericht, reeds in de 80er jaren bleek meer en meer, dat zij niet toereikend waren voor het steeds toenemend aantal leerlingen en moest het Bestuur besluiten tot een verbouwing van het geheel, waarbij, met behoud van de directeurswoning en den tuin, een der groote lokalen moest worden opgeofferd, een 14-tal kleinere lokalen werd bijgebouwd, en - rekening houdende met den stratenaanleg in dit stadsgedeelte, - een afzonderlijk gebouw met ingang aan de Ammanstraat werd gesticht en tevens aan de laatste eischen van het onderwijs kon worden tegemoetgekomen.

Immers naar hetgeen door vele deskundigen werd geleerd, moest gebroken worden met het stelsel van vereeniging van verschillende klassen in groote lokalen, en werd als eisch gesteld een afzonderlijk vertrek van kleinere afmetingen met noorderlicht voor elke klasse van omstreeks 10 a 12 leerlingen, zoodat in de bedoelde 14 lokalen ongeveer 150 leerlingen kunnen worden geplaatst, terwijl de grootere zalen voor teeken- en gymnastiekonderwijs bestemd blijven.

En ook nu bleek het beroep van het Bestuur op de sympathie van stad- en landgenooten niet te vergeefs; verschillende commissiën verleenden hun voorlichting en medewerking en het Bestuur zag zich in het jaar 1890 in staat, de ontworpen plannen te verwezenlijken en uit te voeren.

En thans telt de Inrichting circa 150 leerlingen, een afwisselend cijfer, dat een 10-tal meor of minder mag bedragen, doch bij den aanvang der maand Mei 1904 tot 155 was gestegen.

Uitdeze meêdeelingen, geachte toehoorders, zal U gebleken

Sluiten