Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met de komst van Hirsch te Rotterdam in 1847 werd de spreek-methode hier te lande ingevoerd.

Hirsch onderwees enkele jaren in de diepste stilte, tot het tijdstip was gekomen, dat hij het waagde in het openbaar met zijn leerlingen op te treden, — en toen had hij de sympathie voor zijn werk gewonnen. Onder die omstandigheden werd op 23 Mei 1853de Rotterdamsche school geopend en met vreugde begroet, evenwel niet zonder een heftige bestrijding; doch deze aanval met wederantwoord is gebleken juist in het voordeel der stichting geweest te zijn. Zij had daardoor een ongezochte gelegenheid haar methode volledig bekend te maken.

Hirsch arbeidde met een haast niet te evenaren werkkracht, gesteund door den toen nog jeugdigen Bikkers, dien wij niet ten onrechte de rechterhand van Hirsch noemden.

Van de stichting af heeft de School haar methode tegenover de gebaren-methode moeten blijven verdedigen, en - laat mij er onmiddellijk bijvoegen - zij heeft steeds overwonnen. Maar meer nog. De School heeft in den loop der tijden haar krachtige medewerking verleend tot verspreiding der door haar gevolgde methode in België en in Engeland, die de methode geheel hebben overgenomen, hetzij dat onderwijzers van onze inrichting aldaar op aanvraag als Directeuren van doofstommenscholen zijn opgetreden, hetzij dat ginds reeds gevestigde Scholen hun onderwijzers, die de gebaren-methode volgden, naar onze School in de leer zonden. Zelfs Italië is door inwerking van onze School bekeerd, en omdat de Franschen bij de Italianen ter schole zijn gegaan, is de onderstelling niet te gewaagd, dat ook onze School aan den overgang van de 1'Epée's stichting in Parijs, hoewel niet onmiddellijk, dan toch middellijk haar aandeel heeft gehad.

Ik mag hier gerust verklaren - want het is toch algemeen bekend - dat onze Inrichting in het buitenland met eere genoemd en geroemd wordt. En die bekendheid heeft zy verkregeu door de mannen van het vak, die haar hebben bestudeerd en door de gewone vreemde-

Sluiten