Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan eenige autoriteiten, te zamen een 25 couverts.

Xa nommer één van het menu der oud-leerlingen verscheen het Bestuur met de autoriteiten in de Groote Zaal, toegejuicht door de doofstomme dischgenooten, van wie eenigen de attentie hadden het Bestuur een bloemstuk aan te bieden.

Twee oud-leerlingen Mejuffrouw Franqoise A. Maris en de Heer Arn. Th. Engels vroegen verlof en kregen toestemming een „A.B.C." voor te dragen, in dichtvorm vervaardigd door den oud-leerling, den Heer W. G. van den Broek, en toepasselijk op het feest en de feestgenooten, dat èn om den inhoud, èn om de onberispelijke voordracht de algemeene goedkeuring wegdroeg. Iedere oud-leerling had een gedrukt exemplaar voor zich, waardoor het volgen van den inhoud voor hen gemakkelijk was.

Bestuurders en genoodigden - waaronder ook Z.Exc. de Commissaris der Koningin, het reeds genoemd lid van Gedeputeerde Staten en de Wethouders de Heeren J. Hudig, als vertegenwoordigende den Burgemeester en Mr. S. Muller Hz. - begaven zich toen naar de gereedstaande tafel in de nevenzaal. Ook daar heerschte een opgewekte toon; verschillende sprekers schetsten

Sluiten