Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaar van beschadiging tot een minimum wordt gebracht.

Deze geheel uitteraard zeer kostbare bewerking om van de ruige zeeberenhuid het bekorende sealskin te maken, duurt ongeveer drie maanden, zoodat de vellen, die in December gekocht worden, ongeveer einde Maart op de rekken van den handelaar prijken.

Zooals ik reeds heb gezegd, zijn de vellen, vóór zij ter veiling worden gebracht, reeds gesorteerd en worden zij in kavelingen van één grootte verkocht. Dit sorteeren bepaalt zich echter tot den leeftijd der dieren, (van ééntot vijfjarigen) en is daarin nog een verdere sorteering gewenscht, tevens wat ae kwaliteit betreft. Immers, gegeven den toestand waarin die huiden verkeerden bij die eerste sorteering, zal eene hersorteering, ook uit dien hoofde, zeer noodzakelijk blijken.

De „firsts" van de veilingen worden, voigens de usance van vele Engelsche huizen (die ik ook toepas) weder verdeeld in „Special selected" en I en II Qual. Deze sorteering geschiedt al naar de bijzondere zachtheid en dikte der wol en naar mate der meerdere of mindere gaafheid van het leder. Toch kunnen ailen, wat duurzaamheid betreft, althans de twee eerste soorten, gelijk worden genoemd. De minderwaardige vellen, welke op de veilingen als „seconds" verkocht worden, heb ik nooit verhandeld, en kan daaromtrent niet veel bijzonderheden geven.

Nadat nu voor eene bestelling eerst de kwaliteit is vastgesteld en na passing van een „model" ook de afmetingen, worden de vellen, die aan deze beide eischen beantwoorden, uitgezocht.

Het bonthaar van elk sealvel is van onder naar boven (het wordt steeds met den kop naar onder bewerkt)

Sluiten