Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en van het midden naar de zijden gerekend, steeds afnemend in lengte. Daarom (ware dit ook niet reeds om der zuinigheids wille) wordt het vervaardigde kleedingstuk niet naar het door den coupeur geleverde patroon uit het

vel gesneden, zooals de kleermaker dit uit andere materialen doet.

Dusdoende toch, zouden de naden te zichtbaar worden, doordien, tengevolge van het voor den vorm uitgevallen stuk, de eene zijde van den naad langhariger zou zijn dan de andere. De verschillende onderdeelen en later het geheele stuk worden daarom naar de vereischte vormen gerekt. Voor dit rekken moet het vel zeer sterk bevochtigd worden, en om nu den verkregen vorm voor altijd te bestendigen, moet het weder opdrogen zeer geleidelijk geschieden. Hierin ligt de grond voor een speciale aanbeveling om zoo mogelijk sealskin mantels in den zomer te laten maken. Immers, door eene natuurlijk warme luchtstrooming kan aan de gestelde eischen veel gemakkelijker worden voldaan dan in den winter, wanneer dit opdroogen door kunstmiddelen moet worden verkregen.

Het verder afwerken van een sealskin-mantel levert nog eenige eigenaardigheden op, die misschien enkelen mijner lezeressen kunnen interesseeren. Ik vermeen echter reeds te langdradig te zijn geweest en daarom van mijn onderwerp afscheid te mogen nemen, met de verzekering, dat men mij ten allen tijde bereid zal vinden tot het geven van nadere toelichtingen aan een ieder, die de Salons mijner firma met een bezoek wil vereeren.

Sluiten