Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet kalven karig te voeren. Het verbiedt zich trouwens vanzelf dikwijls wel, om dan nog heel sterk te voeren, omdat, als de verlossing in aantocht is, de koe onrustig wordt en den eetlust grootendeels verliest.

Gedurende den tijd dat een koe neurende« of aan de »uring is, dient zij het voorwerp van meerdere belangstelling te zijn. Zij dient goed verpleegd en zacht behandeld te worden, en alle invloeden, die op den goeden gang van het baringsproces storend kunnen inwerken, moeten verre gehouden worden.

Bij de sterke zwelling van den uier doet zich soms een verschijnsel voor, waarop moet worden gelet. Wij bedoelen het sterk optreden van zucht aan en om den uier, aan den buik, den navel en tusschen de achterbeenen. Die zucht is zeer lastig voor liet dier, en feitelijk een min of meer abnormaal verschijnsel. Bij koeien, die in de weide loopen, ziet men die zucht in den regel lang zoo sterk niet als bij runderen, die op stal staan. Dit is toe te schrijven aan de beweging, welke de in de weide loopende koe heeft, en die de op stal staande koe mist.

Het verschijnsel van de zuclitvorming moet als volgt verklaard worden. Oedurende de laatste weken der diaclitigheid is de bloedstoevoer naar den uier zeer groot. De afvoer houdt daarmede geen gelijken tred, en een deel van het overtollige bloed, n.l. het waterachtig bestanddeel, de bloedwei, treedt buiten de bloedbaan (de fijnere bloedvaatjes) en verspreidt zich in liet omgevende bindweefsel. Daar doet het volstrekt geen goed, maar wel kwaad. Het veroorzaakt de dieren last, en zelfs kan de druk in den uier zóó groot worden, dat het klierweefsel daaronder lijdt, en de koe, zooals men wel zegt, doof uurt .De uier woidt dan wel buitengewoon groot en hard, maar melk komt er weinig uit, en^zeer licht kan zulk een abnormaal gezwollen uier in hevige ontsteking geraken.

Hiervoor is nu een eenvoudig en afdoend middel. Men moet den bloedsomloop aanzetten, en daarvoor is matige beweging het beste middel. Door de spierbeweging wordt de bloedsomloop zóó krachtig bevorderd, dat de zucht binnen korten tijd verdwijnt, vooral uit den uier en de onmiddellijke omgeving daarvan, terwijl aan den navel nogtame-

Sluiten