Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingen worden gebezigd en gaat daarmede zoolang door tot liet kalf begint te ademen, of totdat men zeker weet, dat liet dood is. Een kwartier moet men er tenminste aan wagen.

Ademt het kalf, en begint het andere teekenen van leven te vertoonen, dan wordt het met de moeder in een apart bok gedaan, zooals in sommige provincies gebruikelijk is, of het wordt in een hok afzonderlijk gelegd. In het eerste geval likt de moeder het schoon, in het tweede geval wrijft men het wat af met schoon stroo. Het hokje, waarin het kalf gelegd wordt, nioet warm zijn. Een groote, kotide, tochtige schuur is voor een nuchter kalf al een heel slechte bewaarplaats. Een klein warm hokje, dik in het stroo, dient het jonge dier beter. Het droogt dan gemakkelijk op en voelt zich behaaglijk. Veertig weken lang heeft het in een zeer warme en zachte omgeving gehuisd, en als het dan in een ruwen winternacht op den bevroren grond van een koude schuur wordt gelegd, dan is die overgang wat heel groot. Dikwijls wordt deze ruwe en meêdoogenlooze behandeling dan ook gestraft door het sterven van het kalf, al is het niet dadelijk, dan toch dikwijls na eenige dagen. Op dit vroegtijdig sterven moet in het bijzonder gewezen worden.

Kalversterfte.

Sterfte onder de kalveren kan door verschillende oorzaken worden teweeggebracht. Naar gelang van die oorzaken openbaren de kalverziekten zich op verschillende wijzen. De meest voorkomende zijn : witte diarrhoe; gewrichtsontsteking (ook wel leewater, zenuwwater, of verzengen genoemd); verschillende navelaandoeningen (dikke, harde of kwade navel, etternavel); long- en borstvliesontsteking en bloed vergi/tiging.

Al deze ziekten worden veroorzaakt door verschillende soorten van bacteriën, die langs den mond of langs den navel het lichaam van het kalf binnendringen.

Wil men dus deze ziekten zooveel mogelijk te keer gaan, dan moet men dat binnendringen voorkomen. Men moet dus 111. a. w. voorbehoedend werken. Dit kan door betrekkelijk zeer eenvoudige middelen, die echter bij de aanwending zorg en nadenken vereischen.

Sluiten