Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de schouders, en nadat men die op de reeds eerder voorgeschreven wijze gewasschen, ontsmet en ingeolied heeft, tracht men langzaam draaiende door de scheede in de baarmoeder te komen.

Men stoot nu eerst de vliezen stuk, waardoor het water kan afvloeien, tengevolge waarvan de draagzak met het kalf kleiner en lichter wordt en gemakkelijk te hanteeren. Ook is dit noodig, om met de hand bij het kalf te kunnen komen.

Nemen wij nu aan dat het kalf een half slag gedraaid is en op den rug ligt. Men neemt dan een voorpootje aan de pijp en tracht het kalf in tegenovergestelde richting te doen draaien. Het kan gelukken door het pootje onder den nek van het kalf door of over den nek heen te slaan. Kan men tot den schouder komen, dan tracht men het kalf om te drukken. Lukt het beweging in het kalf te brengen en voelt men door die beweging de insnoering van scheede en moedermond minder worden, dan is men op den goeden weg en houdt nog even vol. Men moet echter over een behoorlijke lichaamskracht beschikken.

Wil de koe niet staan, dan kan men de terugdraaiing van kalf en baarmoeder ook bij de liggende koe beproeven. Het dier achter zooveel mogelijk in de hoogte leggen, kan het werk zeer vergemakkelijken. Zonder dat is het dikwijls onnoodig zich aan te melden.

Het ophoogen van het achterstel doet men door het onderschuiven van sterke zeelen of touwen, waarmede het achterstel door eenige sterke mannen opgelicht wordt. Gelukt dit, dan onderstopt men het achterstel met bossen stroo. Hoe hooger, hoe beter! Met krombossen machinestroo werkt men dikwijls gemakkelijker dan met mooie bossen rechtgedorschen roggestroo, omdat dit laatste te lnrd en te glad is en een kronibos zich gemakkelijk voegt.

Lukt deze methode niet, dan moet de koe van den stal af en op een ruime deel of dorschvloer, in een ruime schuur of op een grasveld gebracht worden, ten einde haar over den rug te rollen. De koe gaat in deze vreemde omgeving meestal niet gauw liggen, maar daar kan men haar zeer gemakkelijk toe brengen. Men doet haar een hooibinder aan volgens achterstaande figuur.

Sluiten