Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verkrijgbaar bij de firma Leiter-Nypels te Maastricht:

Bemesting en meststoffen door B. van den Akker . . . . » 0.75

Het fokken en mesten van varkens, door A. A. Ter Haar . . » 0.75

Pract. handleiding t/h. berekenen v. voederrantsoenen d. id. . » 0.75

Veeverloskunde, door A. van Leeuwen » 0.75

Ons Vee, door A. A. Ter Haar, (125 afb. en 360 blz.) 2e druk . f 2.50

Nieuwe melklijst voor 20 koeien, met tabel, door id. . . . » 0.50

De Voeding der Landbouwhuisdieren, door id., f 8.—,geb. . » 8.50

Melk en Melkproducten, door id., 2e druk ingen. f 6.50 geb. . » 7.—

Het zieke huisdier, door Steuert-Ter Haar » 2.—

De Bacteriën, door Dr. O. d. Vries, met 14 afb » 0.30

Reinders' Handboek voor den Nederl. Landbouw, prijs

ingenaaid f 15.—, gebonden 18.—

Blink : Geschiedenis van den Boerenstand en den Nederl

Landbouw, prijs vroeger f 15, thans gebonden f 7.50, ingen. . » 6.75 De Nederlandsche Landbouw (Reinders en Blink vereenigd tot

één werk) 5 gebonden deelen » 25.50

Koopvernietigende gebreken i/d veehandel, d. A. v. Leeuwen » 1.30 Handleidingvoor de paardenfokkerij (voor landbouwers-paar

denfokkers), door A. van Leeuwen » 1.35

De Nederlandsche Veeteelt, door id » 1.95

Gezondheidsleer van het vee, door id » 1 65

Handleiding ten dienste v. cursussen in paardenkennis door

A. van Leeuwen en H. Veenstra » 1.10

Het Belgische trekpaard door A. van Broekhuyzen, met 35 afb. » 1.75

De hoef en zyn beslag, door E. A. L. Quadekker » 0.65

De Paardenrassen 1 : De Engelsche paarden, door id. . . » 1.30 » II : » Russische > »....» 1.30 Leerboek der grondverbetering d. Ten Rodengate Marissen » 0.90 Algemcene Plantenteelt » » » » 0.90 Bijzondere > Bouwland: 1. Meelvruchten, II. Peulvruchten, III. Hakvruchten, IV. Handelsgewassen, V, Grasland, door id. 5 deeltjes a » 0.90

Beknopt leerboek der zuivelbereiding, door dr. Van der Zande » 0.90

» » » Scheikunde I en II, door P. v. Hoek a > 0.90

> » » » door J. A. Van den Berg. » 0.40

Plantenleven I en II, door Dr. E. Giltay a » 0.90

Rundveeteelt, door O. Reinders » 0.90

Algemeene veeteelt, » » » » 0.90

Schapen en varkensteelt, » » » 0 90

Grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen,

door O HeiJema » 0.93

Aardrijkskundige landbk. beschrijving v. Nederland, » 0 00

Vruchtboomen en boomgaarden, door M. H. Meertens, (40 afb.) » 0.50

Onze appels en peren door H. de Greeff (5 albums) 3.—, geb. » 3.75

Resultaten der landbouwscheikunde door prof. dr. A. Mayer. » 2.— Ziekten en beschadigingen der landbouwgewassen, door Prof Dr.

Ritzema Bos, I. inwerking der anorgan. natuur en andere planten,71 afb., » 0.90

2. veroorzaakt door dieren, 73 afb >0.90

Beginselen der dierkunde, door id. (2e druk) » 0.90

Lichaamsbouw en levensverrichtingen der huisdieren, door id. » 0.90

id. id. id. id. Ile deel » 0.90

Landbouwwetgevlng (verz. v. Ned. wetten v. land-en tuinb.) geb. » 1.60

Sierheesters en boomen, door H. Stienstra en H. De Greeff. 1.60 Volledig leerboek der Groententeelt (Wiersma-De Greeff Stienstra) 1.40

Groenteteelt door H. de Greeff en H. Stienstra ... geb. » 1.25

Geïllustreerd Tuinboek, door A. Fiet, ingenaaid f 3 25, gebonden 4.—

Handleiding voor het snoeien van rozen, door J. K. Budde, geb. » 0 80

De bijenteelt, door T. C. Hootsen geb. f 1.60, ingen » 1.25

Sluiten