Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weggewaaid Bijbelblad wel eens wondere dingen doen, daarop bouwt men geen stelsel van arbeid, liet ..buitenwerk te doen voor de Zending kan in liet algemeen de gedragslijn van liet Bijbelgenootschap genoemd worden.

liet eerste, wat bet Bijbelgenootschap te doen staat, is Bijbels te vervaardigen en het is reeds een der sclioone resultaten van de voortbrenging in het groot, door het drukken van groote oplagen, dat de Bijbel zoo goedkoop kan worden geleverd. Van den groot-forniaat-Bijbel Statenvertaling worden b.v. 25.000 exemplaren tegelijk gedrukt van platen, die voor een belangrijk aantal zulke partijen kunnen dienen. Op deze wijze wordt de voortbrengingsprijs van één enkel exemplaar naar verhouding zeer gering. Maar er komt nog iets bij. De verkoopprijs wordt uit de kosten van papier, druk en band berekend op een wijze, die een uitgever zou doen blozen, die met bedrijfsonkosten en winst moet rekenen. Hoe kunnen deze dan buiten de rekening blijven? Omdat er al weer leden zijn, die iets van het hunne beschikbaar stellen, opdat de verkoopprijzen zoo laag gehouden kunnen worden. Vooral geldt dit voor drukken, die niet. zooals de bovengenoemde Bijbel, snel worden omgezet, maar die jarenlang blijven liggen en een belangrijk renteverlies opleveren. Men denke aan de Bijbelboeken niet buitengewoon groote letter voor oude lieden met een zeer zwak gezicht, de. boeken in blindendruk. die verkocht worden voor minder geld dan er voor is uitgegeven. Dat zijn uitgaven, die. voor enkelen, die ze koopen of krijgen, van zeer hooge waarde, ook alleen voor die enkelen bestemd zijn. en die niet zouden kunnen bestaan dan alleen, zooals in dit geval, als liefdewerk. In dit verband moeten wij ook noemen de Lulhersche uitgaven, want de Butherschen. wij moeten het erkennen, zijn door bun afzonderlijken Bijbel en hun betrekkelijk gering aantal, een geldelijk bezwarend deel der bevolking voor het Bijbelgenootschap. I'it i< steeds zooveel mogelijk den Lutliersclien ter wille geweest. Onder zijn uitgaven vinden wi.i in Dutherschen tekst een groot-formaat-Bijbel. met en zonder apocriefe hoeken, een Oud Testament, in midden-formaat, een idem Nieuw Testament (deze beide laatste ook .-naingebonden), en oen klein X. Testamentje. Vooral dit laatste boekje, nog in duizenden exemplaren voorhanden, wordt per jaar slechts bij luttele tientallen

Sluiten