Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgeleverd. „Als dit, uitverkocht is. wordt liet zeker niet herdrukt", zouden we zeggen, als het niet te dwaas ware 0111 te spreken over een geval, dat zich. zoo ver dit na te gaan is. eerst zal voordoen, als de nazaten onzer kleinkinderen hun rol in de maatschappij spelen. ')

Ook als wij de lijst der hoofdbestuurders nagaan, vinden wij het Luthersch element steeds erkend. Reeds bij de oprichting trad als secretaris op de llerst. Luth. pred. J. C. Jacobi, en wij zien voorts namen als A. KI >e li ng i eersten - steen legger der I lerst. Lut li. kerk ). d ie penningmeester was van 1821—1838, •). A. Helper Sesbrugger (de oudere), Prof. Domein Xieuwenhnis, G. W. Steniler, G. D. Uhlenbroeck. A. I >. Loman. (.'. Kerbert. 1'. I. Heiwig, -I. (•. Sillem (voorz. 1891- 1896), -I. I'. G. Westlioff. K. Scharten. D. ('. Meyer -Ir., I'. Groote en 10. Sillem. onder welken er geweest zijn. die in hun tijd een zeer belangrijken invloed op den gang van zaken hebben uitgeoefend.

Die invloed, in het Hoofdbestuur werkende, gold het minst de samenwerking niet de Inwendige Zending. De arbeid hier te lande van het Genootschap draagt toch geheel den stempel van zijn wording. Voordat een liet geheele vaderland omvattend Xedcrlnndsch Bijbelgenootschap ontstond, waren in vele plaatsen van Nederland plaatselijke Bijbelgenootschappen gesticht, die zich in 1814 tot een geheel vereenigd hebben. I >e tegenwoordige afdeelingen hebben nog als teeken haier afkomst eene groote mate van zelfstandigheid, zoodat zelfs, met uitsluiting van het Hoofdbestuur, de Bijbelverspreiding hier te lande aan de afdeelingen is aan bevolen en overgelaten. Dit heeft groote voordeden. Dnnrdoor toch geschiedt de beoordeeling of en in hoeverre er termen zijn voor levering voor verminderden prijs of kosteloos, aan kerk. of school, of Zondagsschool, of aan Vereenigingen van allerlei aard. door de plaatselijke met de toestanden bekend zijnde besturen, en niet door een ver-weg wonend algemeen bestuur te Amsterdam. Er zijn er onder de lezers van dit 'rijdschrift. die bij ervaring weten, welk een opwekkende en dankbare taak het is. als bestuurder eencr afdeeling in voortdurende, helpende aanraking te zijn met allerlei

!) Aan dit opstel is toegevoegd een uittreksel uit de prijslijst, voor zoover de Luthersche uitgaven betreft.

Sluiten