Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1551 verbouwden zij liet huis; do eerste steen der hoofdpoort werd door hen gelogd; boven deze vindt men in don voorgevel eene zinnebeeldige voorstelling van den zondeval en de verlossing, te weten: de 1'aradijsbewoners Adam en Eva tor zijde van don boom dor kcnnisse des goeds en des kwaads, waaromheen de slang zich kronkelt, en hoogor op de aanbidding dor Drie Koningen uit liet Oosten mot de lichtende ster boven hen, die hou naar Hothleliom voorde.

In de koldorgewolven van Twikkol worden in 1544 de adellijke jutters .Maria en l'rsol van Heckum opgesloten, die om anabaptistischo gevoelens te Deventer gevangen genomen, te Dolden om des geloofs wille verbrand zijn: in liet oudYlaamsch Liedboek is aan do/.o martelaressen gewijd het lied .lek heb droefheijt vernomen," door Baron Sloot tot Uithuis meegedeeld in den Uvorijsselschon almanak van 18H7.

^ oor de brug, waarvoor een paar kanonnen opgesteld zijn, slaat men rechts af om toegang te vorkrijgen tot de Oranjerie, park en wildbaan en gaat, toegelaten, door oen laan van grooto oranjeboomen, afgebeeld op het op blz. '2 teruggegeven gezicht op don oenen zijvleugel van hot huis.

En nu geldt hot voor ieder: wie oogen hoeft om te zien, kijke goed rond, geve zijn oogen goed don kost op de wandeling door hot park: hot kan niet anders of een grootsche, machtige indruk wordt van hier meegenomen, een indruk, die bedorven zou worden door een poging om hot geheel te schetsen. Te huis kan men of Craandvk's .Wandelingen door Nederland" of Yiator's _ln en om Hengelo, Morno en Dolden" raadplegen om do ontvangen indrukken te doen herleven.

1'it het park teruggekeerd, vindt men do rijtuigen voor en rijdt den weg naar Almelo op tot den grooten steen te Azolo (Aozolo) en daar weer omdraaiende, langs een binnenweg naar don Azeler watermolen, waarbij eene schoono hout- en waterpartij door een aniatcur-photograaf, met den rug naar don molen op de brug staande, werd opgenomen.

Men volgt den weg langs do Twikkclervaart, welke Carol graaf van Wassenaor in 17 74 heeft laten graven, beginnende

Sluiten