Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

bij de 11 dorden Druk.

Deze nieuwe druk verschilt aanmerkelijk van den vorigen De wijzigingen, die ik aanbracht, hebben voornamelijk bestaan in het onderdrukken van ondoelmatig gebleken verkortingen, bet wijzigen van eenige minder practisehe en het opnemen van een aantal nieuwe verkortingen. Het geheele boek heb ik nog eens grondig do >rgezien, waardoor verscheidene hoofdstukken geheel zijn omgewerkt en de samenstelling iler paragrafen groote veranderingen heeft ondergaan. In het algemeen heb ik de regels, volgens welke de verkortingen geschieden, scherper afgebakend en deze door tal van doelmatige voorbeelden toegelicht. Zoo is de verkortingsmethode zelf daardoor slechts weinig veranderd

Heb ik zonder schroom al wat ondoelmatig was, overboord geworpen, toch aarzelde ik niet de verkortingsmiddelen, die voor de practijk groot voordeel opleveren, in het leerboek op te nemen, waardoor degenen, die met verstand dit werkje hebben bestudeerd, eene kortheid verworven hebben, die ook voor de hoogste snelheden ruim voldoende is.

Bijzonderen dank ben ik verschuldigd aan den heer J. van Aai.s \.x. te Amsterdam, stenograaf bij de Provinciale Staten van Zuid-Holland, die zoo vriendelijk was den vorigen druk eens door te werken en met op- en aanmerkingen te voorzien, waarvan ik een ruim gebruik heb gemaakt.

Ik eindig dit voorwoord met den wensch uit te spreken, dat de beoefening van dit boek gelijken tred zal houden met de toenemende behoefte aan bekwame vergadering- en kantoorstenografen.

's-Gkavi;niia<;i:, September UH)7.

J. L. WT.RY.

Sluiten