Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rcr/e', geregeld, regeling, regelaar, enz.

S s- I" dezen paragraaf behandelen wij de verkortingen in het midden van een woord, dus in den 'hoofdletterqrvep*In deze verkortingen wordt dus liet begin en het eind van liet woord __geschreven. Zij beliooren uit den aard der zaak tot de crijir. 'itgi verkortingen, maar niettemin worden tal daarvan nsteeds toegepast.

A. De uitgangen aal en aar, volgend op den hoofdlettergieep wolden als een verdikte l of v verbonden aan den (enkelvoudigen of samengestelden) aanvangsmedeklinker, juist als wanneer de r en I onmiddellijk, 0p den aanvangsmedeklinker volgen, behalve na r en/; dan schrijven wij den nitgangrechts Den uitgang iaal en iccl schrijven wij echter "steeds <*ul halo lijn hooycr, de eerste dik, de tweede duo, terwijl de i vervalt, bijv.

barbaar, centraal, dienaar, formaliteit, geniaal, journaal, kanaal, legaal, lokaal, loyaal, moraal, reaal, signaal, sociaal, speciaal, enz.

1». \\ anneer de uitgangen cl en er als nevenlettergreep volgen, wordt eveneens de hoofdlettergreep onderdrukt en de / en / worden dan naar nrhls omgehaald, de ;• steeds een halve lijn honger. Deze verkorting is echter een vrije verkorting en mag alleen worden gebruikt bij die woorden, waar de duidelijkheid liet toelaat. Indien op den aanvangsmedeklinker nooit een /• of l kan volgen, mag men de r of I van den neven lettergreep ook schrijven, alsot liij direct op den aanvangsmedeklinker volgde, bijv: dubbel, nummer. Maar dit is af te raden.

Indien in den hoofd lettergreep een gerekte klinker staat, wordt deze uitgediukt door do I en r gerekt te schrijven, bijv: heuvel, drijver, dubbel, plunderen, priester, juffer, nummer, cijfer, spijker I nm oc( idf n . bakker, bewoner, bidder, bijbel, cirkel, denker, dichter, fakkel, gisteren, handel, hemel, heuvel, hinderen, verhongeren, honderd, jammeren, jonger, kinderen, bekommeren, medeklinker, belegeren, letter, letterlijk, belasteren, nimmer, nummer, ontreddei en, ridderlijk, slaper, schutter, twister, uitvinder, wandel, wekker, overwintering, bezegelen, enz.

( . \ erandert na den gesloten hoofd lettergreep de nevenlettergreep van hoogte, dan wordt eveneens de slotmedeklinker van dien hoofdlettergreep weggelaten, en de klinker in den nevenlettergreep uitgedrukt. (Deze heet daarom ook karakteristieke lettergreep;. Ook dit zijn vrije verkortingen:

] oarbecbUu: bankier, baron. bezig. bisschop, brochure, centrum, circuleeren, civiel, costuum, eritiek, cultuur, diploma, fabriek, familie, figuur, heilig, kantoor, katholiek, katoen, klassiek. kolonie, lectuur, manier, manifest, mobiel, muziek, papier, persoon, populair, practrsch, product, publiek, rapport, reiziger, regulieren. speeuleeren, tarief, treurig, vestigen, weduwe, weinig, enz.

Sluiten