Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Jua.c.ide (Z^'ccst^crio-o.icri /

Een halve eeuw is een eerbiedwaardige leeftijd voor een vereeniging en zij is waard herdacht te worden. Niet dat wij ons aanmatigen door het werken van onze vereeniging invloed te hebben uitgeoefend op ons vak. maar omgekeerd, omdat wij overtuigd zijn, dat de historie van onze kunst en van ons beroep zich weerspiegelt in ons vereenigingsleven.

En het is voorwaar een schoone taak na te gaan het verband dat er ligt tusschen den ontwikkelingsgang van de medische kunst en de medische kunde en tusschen ons, hare dienaren in dit uiterste noordoosten van ons vaderland. Ver van het centrum gelegen, gadeslaande op grooten afstand hetgeen gebeurt in de centra der samenleving, kan het ons niet verwonderen, dat hier slechts met schuchtere pogingen zich herhaalde wat in de brandpunten met meer intensiteit geschiedde. Tien jaar te voren was opgericht de N'ederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst; zij was het bewijs van een krachtige beweging, die reeds jaren gaande was onder de geneeskundigen van dien tijd; eene beweging, die reeds lang riep om verbetering van opleiding der a s. geneeskunstbeoefenaren, om eenheid van stand, om verbetering van de geneeskundige wetgeving. Uwe vorige feestredenaar, onze hooggeschatte Slingenberg, wijst met zijn helderen geest en zijn bekwame pen op nog meer algemeene gezichtspunten, zoo op den geest van 184S, die door Europa waarde, om den drang naar vereeniging van gelijkgezinden, ook aan de behoefte om in vereeniging de wetenschap te dienen, haar, die dan optreedt als verzoenende vrouwe, die vereent, vaar de strijd om het bestaan zoo dikwijls verdeelt.

En werkelijk, men zal Slingenberg gelijk moeten geven. Want was er toenmaals strijd in Nederland; er was strijd atlerwegen in Europa, ook op geneeskundig gebied. De bekwame kenner van onze historie, de geleerde bibliothecaris van onze Maatschappij, heeft ons dien strijd geschetst en aangewezen hoe de geneeskundigen van Frankrijk zich vereenigden in 1845,

Sluiten