Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De arbeid van „Oldambt", is voor de ouderen onder ons, zoo juist geschilderd door mijnen reeds genoemden voorganger en hetzij mij vergund, haar slechts overzichtelijk te resumeeren voor de jongeren onder ons. Het zal U dan blijken, dat ook in onze afdeeling zich weerspiegelt het streven onzer /Maatschappij, hetwelk zich concentreert, zooals de le voorzitter Prof. Q. S. Voorhelm Schneevoogt in zijn openingsrede van de le Algemeene Vergadering had betoond, in lo. de behartiging van de geneeskundige wetten, 2o de behartiging van de geneeskundige wetenschap en 3o. de behartiging van de belangen der geneeskunstbeoefenaren.

Vooraf gaan eerst eenige mededeelingen over personen en cijfers, die U in vogelvlucht de werkzaamheden der 50-jaren voor oogen brengen.

Gedurende dit tijdsverloop hebben 2') leden bedankt voor het lidmaatschap om voor hen allicht gewichtige redenen; 25 hebben ons wegens vertrek moeten verlaten, hetzij om te genieten van de hen toekomende rust, hetzij om elders het menschdom tot zegen te kunnen zijn. Een lid is wegens wanbetaling geroyeerd, 4 die wegens het klimmen hunner jaren van het lidmaatschap hadden afgezien, werden door de afdeeling tot eerelid benoemd. Het waren de H.H. VV. Meckman, G. Engels, G. Rinzema en P Adriani. Boven hen heeft zich het graf gesloten, maar hunne verdiensten tegenover de afdeeling zijn niet vergeten, evenmin als die van de 1 1 mannen, die als gewone leden door den dood aan de vereeniging zijn ontrukt. Het zijn T. Winkler, H. Reiseger, T. Bontekoe, Carl Mayer, A. Sannes, S. Wijtema, L. Vroom, K. D. Schönfeld Wichers, J. H. Schönfeld, T. H. .). Inden, E. Uniken van der Tuuk. Bovendien werd aan de afdeeling ontrukt, plotseling, in vollen ambtsijver werkzaam, mijn hooggeachte voorganger. Dr. B. Slingenberg, arts te Beerta. Van 1895 tot Juni ll»0(> berustte het secretariaat van Oldambt in zijne handen, en zoo van één, dan kan van hem gezegd worden, dat hij er in zat; al die jaren was Slingenberg het centrum van ons vereenigingsleven. Ik zou zijn deugden willen roemen, maar dan tevens die van onzen anderen verscheiden

Sluiten