Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

collega, van Dr. T. Haakma Tresling te Winschoten, overleden 7 September 1907. Deze collega, van 1863 tot 1872 secretarispenningmeester. van 1872 tot 1895 secretaris, toen onze voorzitter in 1897 en '98 en dan tot zijn dood benoemd tot ecrelid van het Bestuur, vormde met Slingenberg jarenlang de ziel van Oldambt, steeds waren zij beiden ter vergadering aanwezig, hun ijver kende geen grenzen, in al wat Oldambt wedervoer hadden zij de hand, steeds hielden zij ons bezig met wetenschappelijke en maatschappelijke bijdragen, zoodat men in hen de loods en de stuurman van onze afdeeling kan zien. Ook buiten de grenzen der afdeeling werden de verdiensten van Haakma Tresling erkend, door zijne verkiezing tot lid van het Hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, wier voorzitter hij was in 1895, en door zijne benoeming tot Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

Tot heden heeft Oldambt 109 leden geteld, waarvan thans nog 39 dit 50-jarig jubileum medevieren. Onder onze leden van het oogenblik treedt op den voorgrond, onze nestor, wiens

Dr. N. R. HEFTING.

50 jarig ambtsjubileum wij onlangs hebben mogen vieren, wiens verdiensten wij htbben mogen eeren door hem op 21 l ebruari 1905 tot eere-lid onzer afdeeling te benoemen, wien Hare

Sluiten