Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Majesteit de Koningin tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau heeft bevorderd. Dat zijt gij, waarde N. R. Hefting. gij, de eenig overgeblevene van de oprichters dezer afdeeling, na 50 jaren. Collega Hefting, hoe blij zijn wij, hoe gelukkig kunnen wij ons noemen, dat gij nog daar zijt om den dank van het nageslacht in ontvangst te nemen; gij hebt schouder aan schouder gestaan met uwe vrienden van 1858 om Oldambt te stichten, om het weerbaar, om het levenskrachtig te maken. Aan U, gelukkige, is het vergund geworden om Uw geesteskind te zien groeien en bloeien, gij hebt kunnen ondervinden hoe nuttig Uw gemeenschappelijke daad van die dagen is geweest. Voorwaar, gij zult straks, zijt ge eenmaal den styx overgetrokken, uwen collega's van '58 mogen boodschappen, dat zij hun tijd hebben begrepen, hun werk wel hebben gedaan.

Naast U staan nog als seniores in ons midden mannen, die ook de hulde van ons jongeren verdienen. In de le plaats Gij, dr. A. W. Tresling van Nieuwe-Schans, driemaal onze voorzitter, oud-lid van het Hoofdbestuur der Maatschappij; en Gij, Dr. M. J. Adriani, van Schildwolde. die ook driemaal met gloedvolle toewijding den presidentshamer hebt gehanteerd, en dan nog Gij, M. J. Adriani Engels van Midwolda, die ook reeds in 1872 en '7.5 werd waardig gekeurd ons allen te leiden. Hoe jammer, dat ik naast U niet den juist vertrokken beminnelijken I. Cohen van Muntendam hier kan zien

Vanaf den dag der oprichting tot heden zijn .517 vergaderingen gehouden. Voorloopig was bepaald, dat de vergaderingen zouden plaats hebben om beurten ten huize van de leden, wat niet bevorderlijk was voor een geregelde opkomst, vooral toen de verkeersmiddelen nog zoo gebrekkig waren. Toen werd besloten om beurten te vergaderen bij Monkhorst te Zuidbroek en bij Wissemann te Winschoten, totdat eindelijk vanaf 2 7 Januari 1863 steeds Wissemann in Winschoten als vereenigingsplaats werd gekozen om in 1895 plaats te maken voor deze onze tegenwoordige vergaderplaats.

Sedert 18(>3 neemt het ledental toe en wordt het bezoek

Sluiten