Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in dienst van mijn voorganger reeds sedert 18(>5 de pen heeft leeren voeren.

Is aldus als 't ware het skelet van ons vereenigingsleven U voorgehouden, waartoe dit dienstig was, zien wij eerst, als wij kennis nemen van het ter vergadering behandelde. En dan blijkt, dat wij met voldoening kunnen terugzien op deze vijftig jaren. Als general practionner hebben de leden van Oldambt het recht bezeten en den plicht gehad hun oog te laten gaan over den geheelen omvang der medische wetenschap, over de algemeene doctrinen zoowel als over de bijzondere onderzoekings- en behandelingsmethoden. Het doorlezen der notulen zou U kunnen bewijzen dat de leden steeds op de hoogte waren van hun tijd, en hun eigen ervaring geregeld bleven toetsen aan nieuw opkomende theorieën. Reeds uit de vroegste notulen blijkt dat de thermometer geregeld aan het ziekbed wordt gehanteerd, dat percussie en auscuctatie al spoedig bekende methoden van onderzoek waren. Werd oorspronkelijk de chirurgie het stiefmoederlijkst behandeld, dit kwam door de geringe plaats die destijds dit vak innam aan de universiteiten, vooral aan die te Groningen, en aan de verschillende doctoraten die toen nog de bevoegdheid om praktijk uit te oefenen, regelden. Immers, eenerzijds begon l.'ster eerst in 1867 zijn ervaringen over de door hem ontdekte antiseptische wondbehandeling te openbaren, anderzijds was de wet op het Hoogeronderwijs eerst in 1865 naar de nieuw ontstane behoeften gewijzigd en duurde het tot 14 Maart 1876 voor de le arts in den persoon van Dr. M. H. Niemeijer van Noordbroek bij ons zijn intrede deed : tevoren waren de leden van Oldambt alleen doktoren in de genees- of heel- of verloskunde, of in combinatie hiervan, of het waren plattelands-heelmeesters, (leen wonder dus ook dat het zeven jaren duurde voor het le chirurgische onderwerp op de vergadering werd voorgedragen ; dit geschiedde in 1867 door P. Adriani met een voordracht over para^itium. Maar niet zoodra wordt door de uitgebreide toepassing, die vooral de chirurgie spoedig maakt van aether, chloroform en andere narcotica en door de ontwikkeling van

Sluiten