Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moed. Laten wij allen met ernst en bezadigdheid de symptonen van ons geneeskundig leven bestudeeren, laten we trachten met nauwgezetheid de diagnose te stellen, en wij zullen, vertrouwend op de wijsheid en de menschenkennis van den afdeelingsraad, de therapie weten toe te passen, die de omineuze verschijnselen zal ecarteeren.

En waar het dan mocht gebeuren, dat er misverstand optrede tusschen de leden van Oldambt onderling, daar moet iedereen bezield zijn met een warm hart, met een groote genegenheid voor onze afdeeling. En die genegenheid zal groeien als wij steeds in 't oog blijven houden, dat wat ook ooit scheiding moge in de hand werken, wij toch bezitten een middel dat meer dan alle andere middelen ons vereent: dat is onze schoone kunst. Gezamelijk bespreken elkanders ervaringen op het breede gebied der geneeskunst, van elkander leeren de vorderingen onzer wetenschap : M. H laten wij steeds hulde blijven brengen aan Minerva, laat zij de godin zijn aan wie telkens de hoofdschotel van onze vergaderingen zij gewijd ; dan zullen wij ervaren dat wij slechts ééne bedoeling hebben, dat wij één gemeenschappelijke rol vervullen in de groote maatschappij, en waar soms de strijd om het bestaan scheiding tusschen collega's moge veroorzaken, de onderlinge beoefening der wetenschap zal ons weer bijeen brengen. Zoo zullen wij ook steeds meer gesterkt worden, om te streven naar een ideale opvatting en ideale uitoefening van ons schoone beroep, wij zullen gemakkelijker den ijdelen lof van leeken weten te ontwijken, maar onderlinge waardeering zal ons bezielen en meer vriendschap zal zich ontwikkelen

Dan zal Oldambt blijven bloeien, dan zullen hare vergaderingen geregeld door talrijke collega's worden bezocht, dan zal onze kunst rijzen, onze taak zal beter worden volbracht. M. H zooals ik U allen zie, twijfel ik niet of zoo zal het zijn Een latere feestredenaar zal gelegenheid hebben Oldambt te roemen, hare leden te prijzen, haar bloei te looven en ten voorbeeld te stellen onder hare zusteren.

Ik heb gezegd.

Sluiten