Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

De Rotterdainsche Tandheelkundige Yereeniging wenscht door dit boekje de belangstellende lezers in kennis Ie stellen mei tien bouw en de verrichtingen der hinden, niet de ziekten derzeloen en met de moderne methoden, om deze te voorkomen en Ie genezen. I)e inhoud van dit boekje heeft na gezamenlijke bespreking, de goedkeuring van al hare leden verworven, liet behandelde onderwerp dunkt de R. T. V. van het grootste belang, immers, na zeer uitgebreide en nauwkeurige onderzoekingen is gebleken, dat van de tegenwoordige schoolgaande jeugd 78—99 pCt. der kinderen zieke tanden of kiezen hebben. Sleehls zelden treft men een geheel gezond gebit aan.

Natuurlijk moet deze toestand zeer nadeelig werken op de algemeene volksgezondheid, daar een behoorlijke voeding in de eerste plaids afhankelijk is vim een gezond en goed onderhouden gebit. Dit geldt niet alleen voor den volwassene, maar bijzonder voor het kind. De eerste oorzaak van het kwaad ontslaat meestal op een leeftijd, wanneer de waarde dei■ tanden en kiezen nog niet begrepen kan worden, liloedarwe en scroplinlose kinderen zijn bijna geregeld in het bezit van een zwak gebit en het is een onbestreden feit, dat een verwaarloosde mond niet zelden de oorzaak is van cd Ier lei ziekteverschijnselen.

Xu gebleken is, dat gezonde tanden en kiezen voor de volksgezondheid van gruote beteekenis zijn, eiseht bet algemeen belang, dat van bevoegde zijde middelen worden beraamd, om deze meest verspreide volksziekte te beperken. Siel alleen is het noodzakelijk hel publiek o]> de hoogte te brengen van het groote kwaad, het gebit niet te onderhonden, maar hel is een dringende eisch, om de kinderen bekend te maken met de wijze van bestrijding en een geregeld tandheelkundig onderzoek op school verplichtend Ie stellen.

Mochten wij met het aanbieden dezer brochure er in slagen, de belangstelling op te wekken voor dezen hoogst nuttigen tak der volkshygiéne. zoo ial beslist de gezondheidstoestand der tanden en kiezen over het algemeen belangrijk verbeteren.

Sluiten