Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Commissie aan allen, die in het Paleis aanwezig waren, haren oprechten dank.

Op de vraag der Commissie om kleine vrijwillige bijdragen der leerlingen kwam in bij den penningmeester ƒ 711,57. Hiervan is uitgegeven voor: oorkonde, portefeuille, gecalligrafeerde liederen (voor President Kruger), huur van het Paleis, orgelbespeling, drukwerk, porto's, bodeloon enz. cene som van f 487,59, zoodat er een voordeclig saldo is van f 223,08.

Dit saldo terug te geven aan de schenkers is wel niet doenlijk. Daarom heeft de Commissie gemeend het te moeten storten in de kas der Zuid-Afrikaansche Verceniging, met het aangewezen doel het te gebruiken voor weduwen cn weczen van Amsterdammers, die in Zuid-Afrika sneuvelden. Dit doel, zoo meende de Commissie, lag het naast bij dat, waartoe het geld was geschonken.

En nu de eigenlijke betooging.

Sluiten