Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijding aan tic zaak uws volks met hun bloed hebben bezegeld? En hoevelen hunner zuchten in krijgsgevangenschap, verre van hunne dierbaren gescheiden.

Onze Vader des Vaderlands vond bij de vorsten der aarde geen steun. Maar hij had een verbond gemaakt met den Potentaat tier potentaten, den Heer der heeren. En welke vorsten ook doof mochten zijn voor uw roepstem voor uw mishandeld volk, Gij weet, dat de toegang tot den hoogsten Troon voor U open blijft.

Gisteren hebt Gij gezegd, dat de boom van onderen opgroeit. 1 Iet rechtsbesef moet gewekt in de harten der volkeren.

Hier is een jeugdig volk. Wees er van overtuigd, dat inde oogen van dit kleine volk het vertrapte, door het slijk gesleurde recht schooner schittert, dan het zegevierende onrecht.

Sta mij toe, dat ik ter herinnering aan deze hulde onzer leerlingen U in hunnen naam deze oorkonde overhandig.

God behoede uw land en volk.

God make ook den Vrijstaat weder vrij.

God geve aan alle Hollandsche Afrikaners een eigen regcering naar volksaard en volksbelang."

Eu toen hieven de kinderen, wederom onder de leiding van den heer L. J. de Pater, tot slotlied aan de volgende coupletten van het

WILHELMUS.

(Wijze, zooals die voorkomt tn dc Kroningsliedcrcn, uitgegeven door dc V. t. V. v. d. V.)

Mijn schild en mijn betrouwen Zijt Gij, o God, mijn Heer!

Op U zoo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer;

Dat ik toch vroom mag blijven,

Uw dienaar t' aller stond;

Dc tirannie verdrijven,

Die mij het hart doorwondt.

Sluiten