Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als ik mijn oog- op Gods Woord sla, dan is er voor mij en mijn volk een gebaande weg. Dan zie ik, dat alle dingen in de toekomst medewerken ten goede. Als gij dat ook doet, dan is dat ook alzoo voor u. Dan wijst u de Heer van stap tot stap den weg.

Nu zijn er onder u verschillende secten. Maar vergeet niet, dat gij elkander moet liefhebben en elkaar niet nioogt haten. Niet alleen de Christenen, maar ook de Joden, want al zijn ze vijanden, wat het Evangelie aangaat, toch zijn zij beminden om der vaderen wil. Gij moet leeren Gods Woord te verstaan, opdat gij bij alle verschil toch één zijt in de liefde.

Wandelt dan in de liefde van Christus. De liefde bindt, de liefde trekt, de liefde hoopt, de liefde houdt samen, de liefde bedekt, de liefde is lankmoedig, de liefde is verdraagzaam, de liefde is goedertieren.

Zijt dan één in de liefde Gods en de vreeze des Heeren. Gij moet Gods Woord leeren verstaan.

Lieve kinderen, wat gij ook in de wereld doet, hetzij dat gij eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het alles ter eere Gods. Dan zal de Heer over u lichten en u steunen. Ik heb gezegd."

Met krachtige, luide stem had de President deze woorden gesproken. Blijkbaar was hij diep getroffen, maar de vastheid van stem liet nauwelijks raden, dat hij eenige aandoening overwonnen had. Maar een levendig, vurig gejuich dankte hem voor de eere, der Amsterdamsche schooljeugd door hem gebracht. Zij heeft deze groote, historische figuur, wiens naam en zaak nog eens de wereld in vlam kunnen zetten, mogen zien en hooren. Zij borst los in gejuich. Een handbeweging van den President drukte zijn dank nog eens uit.

Uit het midden der schare werd een toon ingezet, die onmiddellijk weerklank vond. Het machtige orgel viel bij. En daar ruischte de zegenbede door de hooge zaal:

„Dat 's Heeren zegen op U daal!"

Sluiten